සිංහල
English
Contact
Thursday 4th June 2020    
போலி வெற்றிகளுக்கு ஏமாறாமல், உண்மையான வெற்றிக்கான பயணத்தை தொடங்குவோம்! « Lanka Views

போலி வெற்றிகளுக்கு ஏமாறாமல், உண்மையான வெற்றிக்கான பயணத்தை தொடங்குவோம்!இற்றைக்கு 11 வருடங்களுக்கு முன்னர் இன்றைய நாளில் (18) வடக்கு- கிழக்கு பிரதேசங்களில் நடந்த யுத்தம் முடிவிற்கு வந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், யுத்தத்தின்போது வடக்கிலும் கிழக்கிலும் மக்கள் சொல்லொனா துன்பத்திற்கு ஆளாக்கப்பட்டு, ஆயிரக்கணக்கோரின் வேதனைகளும், வலிகளும், பகையும் அப்படியே பதியப்பட்டுள்ளன.

2009 மே 18ம் திகதி நந்திக்கடால் வாவியில் கொல்லப்பட்ட வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரனின் உடலை காட்சிக்கு வைத்திருந்த பாதுகாப்பு படையினர் வெற்றியை பதிவு செய்தனர். அடுத்தநாள் (மே 19) யுத்தம் முடிந்து விட்டதாக மஹிந்த ராஜபக்‌ஷவின் அரசாங்கம் உத்தியோகபூர்வமாக அறிவித்தது. ஆளும் கட்சியின் அரசியல் பிரதிபிம்பத்தை உயர்த்திக் கொள்ளவும், கோடிக்கணக்கில் செலவு செய்து பதாகைகளை தொங்கவிட்டு, போலி தேசபக்தியின் ஊடாக மக்கள் பணத்தைக் கொண்டு ஆட்சியை உறுதி செய்துகொள்ளும் திட்டத்தின் ஆரம்பம் 2009 மே மாதம் பதியப்பட்டது.

மாகாண சபைகளுக்கான தேர்தலை கட்டம் கட்டமாக வைத்து வஞ்சக அரசியலைக் கொண்டு போலி வெற்றிகளில் மக்கள் மூழ்கடிக்கப்பட்டனர். படைவீரர்கள் ஆட்சியாளர்களின் பகடைக் காய்களாக மரணத்தின் வாசலுக்கே அழைக்கப்பட்டிருந்தனர். பின்னர், வடக்கிலும் கிழக்கிலும் மேற்கிலும் வஞ்சனையின் அடையாளங்களால் உண்மையும் மனிதநேயமும் அழிக்கப்பட்டன.

உண்மையிலேயே, படைவீரர்களின் துன்பங்கள், உடல் ரீதியான பாதிப்புகள், மன உளைச்சல் மற்றும் மரணத்திற்கு நடுவே மனைவிமார்கள், பிள்ளைகள் அனுபவித்த ஆயிரமாயிரம் இழப்புகளுக்கு மத்தியில் ஆட்சியாளர்கள் வெற்றிக் களிப்பில் திளைத்தனர். அவர்களை வழிபட்ட சிங்கள மக்கள் பாற்சோறு சாப்பிட்டு அதனை தமது வெற்றியாகவே கொண்டாடினர். இன்றும் அந்த வெற்றியை நினைவு கூரும் மக்களுக்கு பெற்றுத்தந்திருக்கும் வெற்றிகள் எவை என்பது குறித்து எந்த பதிலும் கிடையாது.

அரச ஊழியர்கள், தனியார் துறை ஊழியர்கள் உட்பட தொழிலாளர்கள் அதிக சம்பளம் கேட்ட போது, யுத்தம் முடியும்வரை காத்திருக்குமாறு கூறப்பட்டது, ஆனால, இன்று வரை அவர்கள் குறைந்த சம்பளத்திலேயே வாழ்கின்றனர்.

கொரோனா வைரஸ் பரவும் நிலையில் கூட சம்பளத்தை தியாகம் செய்யுமாறு ஆட்சியாளர்கள் கூறும் ​போது, இன்றைய ஆட்சியாளர்களின் முந்தைய நடவடிக்கைகள் மறந்துவிட்டன. எல்.டீ.டீ.ஈ.யின் இளைஞர்கள், யுவதிகள் கேட்ட விடுதலையோ, தெற்கில் தேசபிமான போராட்டத்தின்போது இளைஞர்கள் கேட்ட விடுதலையோ அவர்களுக்குக் கிடைக்கவில்லை. அதற்குப் பதிலாக , குண்டுகளும் அடக்குமுறையுமே கிடைத்தன என்பதை மக்கள் மறந்துவிட்டனர்.

ஆட்சியாளர்களின் வெற்றிக்காக கொடி பிடிப்பதற்குப் பதிலாக மக்கள் தேவைகள் நிறைவேறும் நாளில், இடைவிடா துன்பங்கள், வஞ்சக ஆட்சியாளர்கள், கொடூரமான அடக்குமுறைகள் போன்றவற்றிலிருந்து மீளும் வெற்றி குறித்து நம்பிக்கை கொள்ளுமாறும், அதற்காக உழைக்குமாறும் “லங்காவீவ்ஸ்” ஆகிய நாங்கள் அனைவரிடமும் தோழமையுடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம்.
Related News