සිංහල
English
Contact
Wednesday 16th January 2019    
மக்கள் திட்டத்தோடு உழைக்கும் மக்கள் கைகோர்க்க வேண்டும் -வீ. மகேந்திரன்-பு.ஜ.மா.லெ.கட்சி « Lanka Views

மக்கள் திட்டத்தோடு உழைக்கும் மக்கள் கைகோர்க்க வேண்டும் -வீ. மகேந்திரன்-பு.ஜ.மா.லெ.கட்சிடிசம்பர் 27ம் திகதி கொழும்பு புதிய நகர மண்டபத்தில் நடைபெற்ற மமக்கள் திட்டத்தை மக்கள்மயமாக்கும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய புதிய ஜனநாயக மாக்ஸ் லெனின்வாதக் கட்சியின் மத்தியக் குழு உறுப்பினர் வீ. மகேந்திரன் ஆற்றிய உரையிலிருந்து,

“இந்நாடு ஒரு புறம் கடுமையான நெருக்கடியில் சிக்கியிருக்கிறது. கடந்த 55 நாட்களில் இந்நாட்டு ஜனநாயகம் கொல்லப்பட்டதாகவும், அரசியலமைப்பு மீறப்பட்டதாகவும், இந்நாட்டு மக்களின் அதிகாரம கொள்ளையிடப்பட்டதாகவும்  கூறி அரசியல் அதிகாரத்திற்காக பல்வேறு நாடகங்கள் அறங்கேறிக் கொண்டிருப்தை காண்கிறோம். ஆளும் வர்க்கம் தம இருப்பிற்காக மோதிக் கொண்டிருக்கின்றனர். ஒரு புறம் அரசியலமைப்பை மீறி நிறைவேற்று அதிகாரம் மேலோங்கியதாகவும், சட்டம் மீறப்பட்டதாகவும் கோசமெழுப்பி தமது அதிகாரத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக போராடிக் கொண்டிருந்தார்கள்.

இடதுசாரிகளாக தம்மை காட்டிக் கொண்டவர்கள், மக்கள் உரிமைகளைப்பற்றி கதைத்தவர்கள், ஜனநாயகத்தைப் பற்றிப் பேசியவர்கள் இதற்காக குரல் கொடுத்தார்கள். ஆனால் இந்த 55 நாட்களில்தான் இந்நாட்டு அரசியல் சட்டம் மீறப்பட்டதா? 55 நாட்களில்தான் ஜனநாயகம் மறுக்கப்பட்டதா? இந்த 55 நாட்களில்தான் இந்நாட்டு நிறைவேற்று அதிகாரமும் சர்வாதிகாரமும் எப்படி செயற்பட்டது என்பது எங்களுக்குத் தெரியும். சுதந்திரத்திற்குப் பின்னரான இந்நாட்டு அரசியல் குறித்து நாம் சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும். கடந்த 70 ஆண்டுகால வரலாற்றில் மக்களின் ஜனநாயக உரிமைகள் எப்போது உறுதி செய்யப்பட்டன? நாட்டு மக்களின் பொருளாதார உரிமைகள் உறுதி செய்யப்பட்டனவா, மக்களின் சுயாதிபத்தியமும் இறையான்மையும் உறுதி செய்யப்பட்டதா என நாங்கள் கேட்கிறோம்.

1977ல் கொண்டுவரப்பட்ட திறந்த பொருளாதாரக் திட்டத்தினால் இந்நாட்டு பொருளாதாரத்திற்கும் அரசியலுக்கும் என்ன நடந்தது என்பது எமக்குத் தெரியும்.  திறந்த பொருளாதாரம் என்ற பெயரில் அறிமுகஞ் செய்யப்பட்டு 40 வருடங்களில் தனியார்மய கொள்கை முன்னெடுக்கப்பட்டு, நாட்டின் பொருளாதாரமும் தேசிய உற்பத்தியும் பாரதூரமாக சுரண்டப்பட்டன. ஊசிக்குக் கூட வெளி நாட்டை எதிர்ப்பார்த்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எமது உற்பத்தி நாசமாக்கப்பட்டுள்ளது. பழ உற்பத்தி நாசமாக்கப்பட்டுள்ளது. எமது இறப்பர் உற்பத்தியை வெளி நாட்டவரிடம் கொடுத்துவிட்டு இறப்பர் உற்பத்திப் பொருட்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன.

இந்நாட்டுப் பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பாகக் கருதப்படும் தேயிலை உற்பத்தித் துறைக்கு தோள் கொடுக்கும் தோட்டத் தொழிலாளர்கள் தற்கொலை செய்யும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்கள். கடந்த சில மாதங்களாக 1000 ரூபாய் சம்பளம் கேட்டுத் தொழிலாளர்கள் போராடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மறுபுறம் தோட்டத் தொழில்துறை நாசமாக்கப்படுகிறது. 7-8 ஹெக்டயரில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தேயிலைப் பயிர்ச் செய்கை தற்போது 2 – 3 ஹெக்டயரிலேயே மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. அந்த தேயிலைக் காணிகள் சுற்றுலாத் துறைக்காகவும், ஹோட்டல்கள் கட்டுவதற்காகவும் வெ ளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. 70 வருடங்களாக பறிக்கப்பட்டு வரும் இந்நாட்டு மக்களின் அடிப்படை உரிமைகள், இலவசக் கல்விக்கான உரிமைகள், இலவசன மருத்துவத்திற்கான உரிமைகளை மீட்டெடுக்க நாம் போராட வேண்டியுள்ளது. ஆகவே இன்று அமைக்கப்பட்ட மக்கள் போராட்ட மத்திய நிலையத்தோடு அதற்கான போராட்டத்தை நாம் முன்னெடுக்க வேண்டும்” எனக் கேட்டுக் கொண்டார்

 
Related News


இன்றைய ஊடகங்கள்

January 14, 2019 0 Comments