සිංහල
English
Contact
Sunday 26th September 2021    
மட்டக்களப்பில் இரு இளைஞர்கள் மீது பொலிஸார் தாக்குதல்! « Lanka Views

மட்டக்களப்பில் இரு இளைஞர்கள் மீது பொலிஸார் தாக்குதல்!மோட்டார் சைக்கிளில்; பயணித்த இரு இளைஞர்களை வழிமறித்த பொலிஸார் அவர்களை மிருகத்தனமாகத் தாக்கியுள்ளனர். இதனால் படுகாயமடைந்த அவர்கள் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

செப்டம்பர் 5ம் திகதி ஞாயிறு இரவு, மட்டக்களப்பு தாண்டியடி எரிபொருள் நிலையமொன்றிலிருந்து வவுனிகுளத்திலுள்ள தமது வீட்டுக்கு மோட்டார் சைக்கிளில் செல்லும்போது ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மகேந்திரன் கீர்த்திசீலன் மற்றும் மகேந்திரன் அனுஜன் ஆகிய இரு சகோதரர்களே பொலிஸாரினால் மிருகத்தனமாக தாக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Related News