සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
மத்திய கிழக்கில் யுத்த மேகங்கள் உலக ஏகாதிபத்தியங்களுக்கிடையே யுத்தம் நடக்குமா? « Lanka Views

மத்திய கிழக்கில் யுத்த மேகங்கள் உலக ஏகாதிபத்தியங்களுக்கிடையே யுத்தம் நடக்குமா?மத்திய கிழக்கில் தொடங்கியுள்ள யுத்த அச்சுறுத்தலுக்கு மத்தியில் அமெரிக்காவிற்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு தாம் ஈரானுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குவதாக ருஸியா கூறுகிறது.

யுத்தமொன்று ஏற்படும் பட்சத்தில் அது மூன்றாவது யுத்தமாக மாறக் கூடிய ஆபத்து இருப்பதாக உலக அரசியல் விற்பன்னர்கள் கூறுகின்றனர்.

சமீபத்தில் மத்திய கிழக்கில் ஏற்பட்டுள்ள பல்வேறு யுத்த மோதல்களில் அமெரிக்கா முதற்கொண்டு மேற்கத்திய பலவான்கள் ஒருதரப்பிற்கு சார்ப்பான நிலையை எடுக்கும்போது ருஸியாவும், ஈரானும் அதன் எதிர்த்தரப்பிற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கியமை அறிந்த விடயமாகும். விசேடமாக, சிரியாவின் ஐ.எஸ். ஆயுதக்குழுவிற்கு எதிரான போரில் ருஸியாவும், ஈரானும் சிரியாவிற்கு ஆதரவு வழங்கின.

ஈரானின் இராணுவத் தளபதி காசிம் சுலைமானி அமெரிக்க ட்ரோன் விமான ஏவுகணை தாக்குதலில் கொல்லப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில், ருஸிய அரசாங்கம் ஈரானுக்கு தனது அனுதாபத்தை தெரிவித்ததோடு, ஒத்துழைப்பு வழங்குவதாகவும் அறிவித்தது. காசிம் சுலைமானைப் பற்றி கூறும்போது, அவர் ஈரானிய மக்களுக்காக தியாகம் செய்யக்கூடிய உண்மையான தேசபக்தரென ருஸிய ஜனாதிபதி அறிமுகப்படுத்தினார்.
Related News