සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
மத்திய கிழக்கில் யுத்த மேகம்.. அமெரிக்க உளவுச் சேவை விமானம் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டது « Lanka Views

மத்திய கிழக்கில் யுத்த மேகம்.. அமெரிக்க உளவுச் சேவை விமானம் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டதுஅமெரிக்க இராணுவத்திற்குச் சொந்தமான MQ-4C Triton வகையைச் சேர்ந்த உளவுச் சேவை விமானம் ஈரானால் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டதாக செய்திகள் கூறுகின்றன.

ஈரானின் வான் பரப்பில் விமானியில்லாத அமெரிக்க உளவுச் சேவைக்குச் சொந்தமா விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்தியுள்ளதாக ஈரானின் பாதுகாப்புப் படையின் இஸ்லாமிய விடுதலை பாதுகாப்பு படையணி கூறியுள்ளது. ஈரானின் ஹோமோஸ்கஸ் மாகாணத்தில் குமோபாரக் பிரதேசத்திற்கு அருகாமையில் அவ்விமானம் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டு ஊடகங்கள் அறிவித்தன.

அமெரிக்க கடற்படைக்குச் சொந்தமான MQ-4C Triton வகையைச் சேர்ந்த விமானமொன்றே தாக்கப்பட்டதாக அமெரிக்க அதிகாரியொருவர் ரொய்டர் செய்திச் சேவைக்கு கூறியுள்ளார். அவ்விமானம் ஈரானின் ஏவுகணைத் தாக்குதலால் உடைந்து விழுந்துள்ளதாக அமெரிக்காவும் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது.

மத்திய கிழக்கில் ஏற்பட்டுள்ள கொந்தளிப்பான நிலைமை காரணமாக மேலதிகமாக 1000 படை வீரர்களை அப்பிராந்தியத்திற்கு அனுப்பப் போவதாக அமெரிக்கா அறிவித்த சில நாட்களுக்குப் பின்னரே இத்தாக்குதல நடந்துள்ளது.

ஓமானுக்கு அருகில் வளைகுடா பிராந்தியத்தில் இரண்டு எண்ணெய்க் கப்பல்கள் மீது குண்டுத் தாக்குதல் நடத்தியதாக அமெரிக்கா ஈரான் மீது குற்றம் சுமத்தியுள்ளது.

தம்மிடமுள்ள குறைந்த வலு கொண்ட யுரேனியம் அளவை அடுத்த வாரத்திலிருந்து 2015ல் செய்து கொள்ளப்பட்ட சர்வதேச உடன்படிக்கையின் எல்லையையும் தாண்டக் கூடுமென திங்கற்கிழமை ஈரான் வௌியிட்ட அறிக்கை காரணமாக ஈரானுக்கும் அமெரிக்காவுக்குமிடையே நிலவும் கொந்தளிப்பு நிலைமை மேலும் அதிகரித்தது.

தமககெதிராக அமெரிக்கா விதித்த பொருளாதாரத் தடையை மேலும் கடுமையாக்கியமைக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதத்தில் ஈரான் யுரேனியம் உற்பத்தியை அதிகரித்தது. ஈரானின் கூற்றிற்கேற்ப, அமெரிக்க உளவுச் சேவை விமானத்தின் மீது தாக்குதல் நடத்திய ‘குமோபாரக்’ பிரதேசம் ஹோமாஸ் ஜல சந்தியை அன்மித்து அமைந்துளளது. இது சர்வதேச எரிபொருள் வழங்குனர்களின் பிரதான கடல் வழியாகும்.

ஈரான் தொடர்பில் மத்திய கிழக்கில் ஏற்பட்டுள்ள கொந்தளிப்பான நிலைமையை கருத்தில் கொண்டு 1000 அமெரிக்க படை வீரர்களை மத்தியக் கிழக்கு பிராந்தியத்திற்கு அனுப்ப அமெரிக்க பாதுகாப்புப் படை தீர்மானித்துள்ளது. ஈராணிய படையினரின் ” எதிரி நடத்தைக்கு” பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக மேலதிக படையணியை அனுப்ப நடவடிக்கை எடுப்பதாக அமெரிக்க பதில் பாதுகாப்புச் செயலாளர் பெட்ரிக் ஷானஹன் கூறியுள்ளார். அதே நேரம் ஓமான் வளைகுடா பிராந்தியக் கடற்பகுதியில் எண்ணெய் ஏற்றிச் சென்ற இரு கப்பல்களை தாக்கியது தொடர்பில் சௌதி அரேபியா ஈரானை குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது. பிராந்தியத்தில் கொந்தளிப்பான நிலை உருவாகியுள்ளதால் எந்தவொரு அச்சுறுத்தலையும் எதிர்கொள்ளத் தயாராக இருப்பதாக சௌதியின் முடிக்குரிய இளவரசர் மொஹமட் பின் சல்மான கூறியுள்ளார்.

வளைகுடா பிராந்தியத்தில் வைத்து கடந்டத வியாழக்கிழமை இரு எண்ணெய்த் தாங்கிக் கப்பல்கள் தாக்கப்பட்டதோடு, அதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு  ஐக்கிய அராபிய அமீரகத்தின் கடற்கரையை அன்மித்து நான்கு கப்பல்களை இலக்கு வைத்து தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டன. இத்தாக்குதல் தொடர்பில் ஈரான் மீது அமெரிக்கா குற்றஞ் சாட்டிய போதிலும், அதனை ஈரான் நிராகரித்தது.

இந்த நிலையில் மத்தியக் கிழக்கைச் சேர்ந்த பல்வேறு நாடுகளில் 750,000 இலங்கையர்கள் பணியாற்றுவதாக இலங்கை வேலை வாய்ப்புப் பணியகம் கூறுகிறது.

பணியகத்தின் வௌிநாட்டு உறவுகள் சம்பந்தமான மேலாளர் காமினி செனரத் யாபா கூறுகையில், சௌதி அரேபியாவில் மாத்திரம் 194,000 த்திற்கும் மேற்பட்ட இலங்கையர்கள் பணியாற்றுவதாகக் கூறினார்.

2017ம் வருட கணக்கெடுப்பிற்கேற்ப மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் பணியாற்றும் இலங்கையர்களிடமிருந்து கிடைத்த வருமானம் 565,542 மில்லின் ரூபாய்களாகும். அது முழு உலகிலுமுள்ள வௌிநாட்டுப் பணியாளர்களிடமிருந்த இலங்கைக்குக் கிடைக்கும் வருடாந்த வருமானத்தில் 52%மாகும்.

மத்திய கிழக்கில் உருவாகிவரும் கொந்தளிப்பான நிலைமை உக்கிரமடையும் பட்சத்தில் அஙகு பணியாற்றும் இலங்கையர்கள் பாதுகாப்பதற்கா நேரடியா தலையீடு செய்யப்போவதாக இலங்கை வௌிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு பணியகம் கூறுகிறது.

பணியகத்தின் வௌிநாட்டு உறவுகள் சம்பந்தமான மேலாளர் காமினி செனரத் யாபா பீபீசி சிஙகளச் சேவைக்கு வழங்கிய செவ்வியில்  மத்திய கிழக்கின் நிலைமை தொடர்பில் அவதானத்துடன் இருப்பதாகக் கூறினார்.

 
Related News