සිංහල
English
Contact
Sunday 26th September 2021    
மத்திய வங்கி தலைவராக அஜித் நிவாட் கப்ராலை நியமிப்பதற்கு தடை விதிக்குமாறு கோரிக்கை! « Lanka Views

மத்திய வங்கி தலைவராக அஜித் நிவாட் கப்ராலை நியமிப்பதற்கு தடை விதிக்குமாறு கோரிக்கை!இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஆளுநராக முன்னாள் ராஜாங்க அமைச்சர் அஜித் நிவாட் கப்ரால் நியமிக்கப்படுவதை தடுக்கும் இடைக்கால தடையுத்தரவொன்றை வெளியிடுமாறு கேட்டு தெற்கு மற்றும் மத்திய மாகாணங்களின் முன்னாள் ஆளுநர் ரஞ்சித் கீர்த்தி தென்னகோன் இன்று (14) கொழும்பு மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் ரிட் மனுவொன்றை தாக்கல் செய்துள்ளார்.

2006 ஜூலை மாதத்திலிருந்து 2015 வரை மத்திய வங்கியின் தலைவராக இருந்த அஜித் நிவாட் கப்ரால் பொதுஜன முன்னணி அரசாங்கத்தில் நிதி ராஜாங்க அமைச்சராக 2021 செப்டம்பர் 13ம் திகதி வரை செயற்பட்டுள்ளதாத அந்த மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிரிசேனவினால் பிணைமுறி மோசடி சம்பந்தமாக ஆராய்வதற்காக நியமிக்கப்பட்ட ஜனாதிபதி ஆணையமொன்று நியமிக்கப்பட்டதாகவும் அதன் பரிந்துரை என்ற வகையில் செயற்திறன் கணக்காய்வு அறிக்கையின் மூலம் பிரதிவாதியான அஜித் நிவார் கப்ரால் சம்பந்தமான பல விடயங்கள் வெளிவந்துள்ளதாகவும் மனுதாரர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பிணைமுறி மோசடி சம்பந்தமாக விசாரித்த ஜனாதிபதி விசாரணை ஆணையத்தின் இறுதி அறிக்கையின் பரிந்துரையொன்றின் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட செயற்திறன் கணக்காய்வு அறிக்கையின் பரிந்துரை மீது அஜித் நிவாட் கப்ராலை கைது செய்து, தடுத்து வைத்து வாக்குமூலமொன்றை பதிவு செய்யுமாறும், அவருக்கு எதிராக வழக்குத் தொடுக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் உத்தரவிட்டு சட்டமாஅதிபர் மற்றும் பொலிஸ்மா அதிபருக்கு ரிட் உத்தரவு பிறப்பிக்குமாறும் இந்த மனுவில் கோரப்பட்டுள்ளது.

மனுவில் பிரதிவாதிகளாக சட்டமா அதிபர், பொலிஸமா அதிபர், அஜித் நிவாட் கப்ரால், ஜனாதிபதி செயலாளர் கலாநிதி பி.பீ.ஜயசுந்தர, நிதி அமைச்சர் பஸில் ராஜபக்ஷ, மத்தியவங்க்யின் பிரதித் தலைவர் டி.எம்.ஜே.வை.பி. பர்னாந்து ஆகியோர் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர்.