සිංහල
English
Contact
Sunday 19th January 2020    
மத ரீதியிலான தலையீடுகளை விமர்சித்த பா. உறுப்பினர்களுக் ஐ. தே. கட்சிக்குள் எதிர்ப்பு! « Lanka Views

மத ரீதியிலான தலையீடுகளை விமர்சித்த பா. உறுப்பினர்களுக் ஐ. தே. கட்சிக்குள் எதிர்ப்பு!ஐக்கிய தேசியக் கட்சியில் மத ரீதியிலான தலையீடுகளை விமர்சித்த நபர்கள் மற்றும் ஊழல் மோசடிகளில் ஈடுபட்டதாகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்களை எதிர்வரும் ஜனாதிபதித் தேர்தலில் போட்டியிட அனுமதிக்கக் கூடாதென அக்கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் விஜேபால ஹெட்டிழயாரச்சி கூறுகிறார்.

ஜனாதிபதித் தேர்தலில ஐக்கிய தேசியக் கட்சி தோற்றமைக்கு அவர்களின் நடவடிக்கைதான் காரணமெனக் கூறும் அவர், எதிர்வரும் தேர்தல்களில் வெல்ல வேண்டுமாயின் அவர்களை போட்டியிட அனுமதிக்கக் கூடாதெனவும்கூறுகிறார்.

மதவாத ரீதியில் மேற்கொண்ட தலையீடுகளை விமர்சித்தமை தொடர்பில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ள மங்கள சமரவீர மற்றும் ரஞ்சன் ராமநாயக ஆகியோருக்கு பெயர் பட்டியலில் இடமளிக்கக் கூடாதென அவர் கூறுகிறார்.
Related News