සිංහල
English
Contact
Friday 20th July 2018    
மனித  உரிமைகள்  தொகுப்புரை  அறிக்கை  இன்று  — இலங்கை தொடர்பான  ஆணையாளர்  அறிக்கை  21  வெளியாகும் ! « Lanka Views

மனித உரிமைகள் தொகுப்புரை அறிக்கை இன்று — இலங்கை தொடர்பான ஆணையாளர் அறிக்கை 21 வெளியாகும் !மனித உரிமைகள் தொடர்பாக ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் முன்வைக்கைக்கப்படும் நீண்ட தொகுப்புரை தொடர்பிலான அறிக்கையில் இலங்கை தொடர்பான அறிக்கையும் ஒன்றும் உள்ளடக்கப்பட்டிருப்பதோடு, ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிமைகள் கவுன்சிலின் 37 வது கூட்டத்தொடரில் நிறைவேற்றிக்கொள்ளவிருப்பதாக வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு கூறுகிறது.
ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிமைகள் தொடர்பான ஆணையாளர் சஹிட் அல் ஹக் அவர்களினால் வெளியிடப்படும் ஆணையாளர் அறிக்கை 21 ம் திகதி மனித உரிமைகள் மாநாட்டில் முன்வைக்கப்பட உள்ளது.
5 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை ஐக்கிய நாடுகள் சபை உறுப்பு நாடுகள் 193 ம் மனித உரிமைகள் நிலைமைகள் நீண்ட தொகுப்புரை செய்யப்படும் செயற்பாடு உலக நீண்ட தொகுப்புரை என அழைக்கப்படுகிறது. இந்த 3 வது தொகுப்புரையின் கீழ் இலங்கைக்கு அடுத்ததாக ஆர்ஜன்டினா , காபோன் , கானா, பேரு, கௌதமாலா, ஸ்விட்சலாந்து , கொரிய குடியரசு , பாக்கிஸ்தான் , சாம்பியா, ஜப்பான் மற்றும் யுக்ரேன் ஆகிய நாடுகள் இந்த தொகுப்புரையில் அடங்குவதாக வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு குறிப்பிடுகிறது.Related News