සිංහල
English
Contact
Tuesday 20th October 2020    
மரம் விழுந்து தோட்டத் தொழிலாளிகளான இரு பெண்கள் மரணம்! « Lanka Views

மரம் விழுந்து தோட்டத் தொழிலாளிகளான இரு பெண்கள் மரணம்!பலாங்கொடை பின்னவல பிரதேச தோட்டமொன்றில் கொழுந்து பறித்துக் கொண்டிருந்த இரு பெண் தொழிலாளிகள் மீது மரம் விழுந்ததால் அவர்கள் இருவரும் இறந்துள்ளதாக பின்னவல பொலிஸ் கூறுகிறது. இந்தச் சம்பவம் இன்று காலை நடந்துள்ளதாகத் தெரியவருகிறது.

பின்னவல வளவ்வவத்த தோட்டத்தில் சிலரோடு கொழுந்து பறித்துக் கொண்டிருந்த நிலையில் அங்கு பெய்த மழை மற்றும் கடுமையான காற்று காரணமாக அல்பீசியா மரமொன்று வேரோடு சாய்ந்து மூன்று பெண் தொழிலாளிகள் மீது விழுந்துள்ளது.

உடனடியாக அவ்விடத்திற்கு வந்த பிரதேச மக்கள் மரத்தை அப்புறப்படுத்திவிட்டு மூன்று பெண்களையும் பலங்கொடை போதனா வைத்தியசாலையில் அனுமதித்துள்ளனர். அனுமதிக்கப்பட்ட மூவரில் இருவர் ஏற்கனவே இறந்துள்ளதுடன், ஒருவர் கடுமையான காயங்களுடன் வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக செய்திகள் கூறுகின்றன.
மேற்படி பிரதேசத்தில் வசிக்கும் செல்லையா பரமேஸ்வரி மற்றும் சந்தனம் ரோஸ்மேரி ஆகியோரே இறந்துள்ளனர்.

 
Related News