සිංහල
English
Contact
Friday 27th May 2022    
மருந்துகள் தட்டுப்பாட்டினால் ஏற்படும் மரணங்களுக்கு பவித்ராவும், கெஹெலியவுமே பொறுப்பு! – புபுது ஜயகொட « Lanka Views

மருந்துகள் தட்டுப்பாட்டினால் ஏற்படும் மரணங்களுக்கு பவித்ராவும், கெஹெலியவுமே பொறுப்பு! – புபுது ஜயகொடதற்போது நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள மருந்துகளுக்கான தட்டுப்பாடு காரணமாக நடக்கும் மரணங்களுக்கு முன்னாள் சுகாதார அமைச்சர்களான பவித்ரா வன்னியாரச்சியும், கெஹெலிய ரம்புக்வெல்லயும், தற்போதைய சுகாதார அமைச்சர் சன்ன ஜயசுமனவுமே பொறுப்பேற்க வேண்டுமென முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சியின் கல்விச் செயலாளர் புபுது ஜயகொட கூறுகிறார்.

நேற்று (27) நுகேகொட கட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற ஊடகச் சந்திப்பின் போது மேற்கண்டவாறு கூறிய அவர், கடந்த காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட கோவிட் அறக்கட்டளையின் பணம் சம்பந்தமாக சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், அது சம்பந்தமாக கணக்காய்வு செய்து அந்த அறக்கட்டளையில் எஞ்சியுள்ள பணத்தை மருந்துகள் இறக்குமதிக்காக பயன்படுத்த வேண்டுமெனவும் அவர் கூறினார் தொடர்ந்து கருத்து தெரிவித்த புபுது ஜயகொட,

‘மருத்துவ வழங்கல் பிரிவில் 525 வகையான அத்தியாவசிய மருந்துகளும், சத்திர சிகிச்சைக்குத் தேவையான 5376 கருவிகளும் ஏற்கனவே முடிந்து விட்டன. நாட்டிற்குள் 1358 வகையான அத்தியாவசிய மருந்துகள் கையிருப்பில் இருக்க வேண்டும். தற்போது அவற்றில் 40 வீதம் மாத்திரமே உள்ளன. சத்திர சிகிச்சைக்குத் தேவையான 8553 வகையான கருவிகள் இருக்க வேண்டும். ஆனால் அவற்றில் 62.9 வீத கருவிகளே இருப்பில் உள்ளன. இது பாரதூரமான நிலைமையாகும்.
அதேபோன்று, 6 வகையான உயிர் பாதுகாப்பு மருந்துகளுக்கு தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. இதனால், வைத்தியசாகைள் செயலிழந்துள்ளன. சிறுநீர் குழாயொன்றை பொருத்த வேண்டிய ஒரு நோயாளி நகரின் பிரதான வைத்தியசாலைக்கு வர வேண்டியுள்ளது. எனவே நோயாளர்களிடமிருந்து அகற்றப்படும் குழாய்களை மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அது மாத்திரமல்ல வைத்திசாலைகளில் பஞ்சுக்கும் பஞ்சமேற்பட்டுள்ளது. கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையிலும் நிலைமை இதுதான். சிறுவர்களுக்கு வழங்கப்படும் சிரப் மருந்துகளுக்கும் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. இதற்குப் பதிலாக ஒரு குளிசையை நான்காக உடைத்து கொடுக்குமாறு சொல்லப்படுகிறது. இதனால் சிறுவர்களுக்கு சரியான அளவில் மருந்து கிடைப்பதில்லை. மாத்திரமல்ல சிறுவர்களுக்கு குளிசைகளை பருக்க முடியாது. இவ்வகையான மருந்துகள் பணம் கொடுத்து வாங்குவதற்கும் இல்லை. வெறிநாய் கடிக்கு வழங்கப்படும் தடுப்பூசிக்கும் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் நிiலை ஏற்பட்டுள்ளது.

சரியான நேரத்தில் மருந்துகள் இறக்குமதி செய்யாமையாலேயே இந்த நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கு பொறுப்பேற்க வேண்டியது யார்? இந்த அரசாசங்கம் மனிதர்களுடன் விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறது. டொலர் இல்லை, டொலர் இல்லை என்று சொல்லிக் கொண்டு அரசாங்கம் கடன் செலுத்துகிறது. மருந்து இல்லாததால் நடக்கும் மரணங்கள் படுகொலைகளாகும். மருந்து இல்லாமல் சாவதா, பட்டினி கிடந்து சாவதா என்ற நிலையில மக்கள் உள்ளனர். முன்னால் சுகாதார அமைச்சர்களான பவித்ரா வன்னியாரச்சி. கெஹெலிய ரம்புக்வெல மற்றும் தற்போதைய சுகாதார அமைச்சர சன்ன ஜயசுமவும் இந்த குற்றங்களுக்கு பொறுப்பு கூற வேண்டும். இவர்களை வீட்டுக்குப் போ! என்று மாத்திரம் சொல்லக் கூடாது. விசாரித்து வழக்கு தொடுக்க வேண்டும். இந்த மருந்து தட்டுப்பாடு காரணமாக எத்தனை பேர் இறந்துள்ளார்கள், எத்தனை பேர் இறக்கப் போகிறார்கள் என்பதை பார்க்க வேண்டும்.

இந்த அரசாங்கம் அதிகாரத்திற்கு வரும்போது தேசிய பாதுகாப்பு, வெகுமக்கள் பாதுகாப்பு போன்ற பெரிய கதைகளை கூறியது. ஆனால் மக்களுக்கு உயிர் பாதுகாப்பு இல்லை இந்தளவு தட்டுப்பாடை வைத்துக் கொண்டு அரசாங்கம் தேங்காய் துருவிக் கொண்டிருந்ததா? இது அநியாயம். இதனால் தான் மக்கள் தெருவுக்கு வந்துள்ளார்கள். நான் விலக மாட்டேன் என பிரதமர் சொல்வது நல்லதல்ல.

எத்தகைய பொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டாலும் கண்ணீர்ப்புகை , தடிகள், ரவைகளுக்கு தட்டுப்பாடு இல்லை. மக்களை இறக்கவிடுவதற்கே அரசாங்கம் முன்னுரிமையளித்துள்ளது. ஆகவே தொடர்ந்து வித்தை காட்டிக் கொண்டிராமல் அரசாங்கம் விலக வேண்டும்’ எனக் கூறினார்.
Related News