සිංහල
English
Contact
Tuesday 20th October 2020    
மர வியாபாரிகளால் பிரதேச ஊடகவியலாளர்கள் தாக்கப்பட்டனர்! « Lanka Views

மர வியாபாரிகளால் பிரதேச ஊடகவியலாளர்கள் தாக்கப்பட்டனர்!முல்லைத்தீவு மாவட்ட, முரிப்பு பிரதேசத்திந் மர வியாபாரம் நடப்பதாகக் கிடைத்த தகவலின் பேரில் அது சம்பந்தமாக செய்தி சேகரிக்கச் சென்ற பிரதேச ஊடகவியலாளர்கள் இருவர் நேற்று (12) கடுமையாக தாக்கப்பட்டுள்ளதாக அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் கூறுகின்றன.

மர வியாபாரியும் சில குண்டர்களும் சேரந்து கணபதிபிள்லை குமனன் மற்றும் சன்முகம் தவசீலன் ஆகிய ஊடகவியலாளர்களை தாக்கியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
தாக்குதலுக்கு உள்ளான இரு ஊடகவியலாளர்களும் கடுமையான காயங்களுடன் முல்லைத் தீவு வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

இச்சம்பவம் தொடர்பில் சுதந்திரத்திற்கான ஊடக அமைப்பு தமது எதிர்பை தெரிவித்து அறிக்கையொன்றை வெளியிட்டுள்ளது. சுற்றுச் சூழல் அழிக்கப்படுவதாக செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் அவற்றிற்கு எதிராக கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்காமல் இவை சம்பந்தமாக செய்தி சேகரிக்கச் சென்ற ஊடகவியலாளர்கள் தாக்கப்பட்டமையானது கவiலைக்குரிய விடயமென மேற்படி ஊடக அமைப்பு கூறுகிறது.

மொணராகல, கும்புக்கன் ஆற்றின் பாலத்திற்கருகாமையில் மணல் அகழ்வு சம்பந்தமாக செய்தி சேகரிக்கச் சென்ற ஊடகவியலாளர் இந்துனில் விஜேநாயக கடந்த ஒக்டோபர் 3ம் திகதி தாக்கப்பட்டமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.

எனவே சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்குமாறு சுதந்திரத்திற்கான ஊடக அமைப்பு அதிகாரிகளை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

 

 
Related News