සිංහල
English
Contact
Tuesday 20th October 2020    
மறைந்திருப்பதாகக் கூறப்படும் ரிசாட் பதூர்தீன் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்திற்கு மனு! « Lanka Views

மறைந்திருப்பதாகக் கூறப்படும் ரிசாட் பதூர்தீன் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்திற்கு மனு!பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரிசாத் பதூர்தீன் கைது செய்யப்படுவதை தடுக்குமாறு கேட்டு அவரது சட்டத்தரணிகள் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் மனுவொன்றை தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
குற்றவியல் விசாரணைத் திணைக்களம் தமது கட்சிக்காரரை கைது செய்ய முயற்சிப்பதாக அவர்கள் கூறுகின்றனர்.

மேற்படி மனுவில் பிரதிவாதிகளாக பதில் பொலிஸ் மாஅதிபர் சி.டி.விக்ரமரத்ன, குற்றவியல் விசாரணைத் திணைக்களத்திற்குப் பொறுப்பான பிரதி பொலிஸ் மாஅதிபர் எஸ்.பி.ரணசிங்க, விசாரணைகளை நடத்தும் உதவிப் பொலிஸ பரிசோதகர் காமினி உட்பட ஏழு பேரின் பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

கடந்த ஜனாதிபதித் தேர்தல் தினத்தில் இடம்பெயர்ந்த வாக்காளர்களை புத்தளத்திலிருந்து மன்னாருக்கு அழைத்து வந்ததன் மூலம் அரசாங்க நிதி முறைகேடாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுவது சம்பந்தமாக குற்றவியல் விசாரணைத் திணைக்களம் பொது சொத்துக்கள் சட்டத்தின் கீழ் தன்னை கைது செய்வதற்குத் தேடிக்கொண்டிருப்பதாக மனுதாரரான ரிசாத் பதூர்தீன் கூறுகிறார்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பில் நீதிமன்றத்திற்கு அறிக்கையொன்றை சமர்ப்பித்து தன்னை கைது செய்ய பிடியாணை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு சட்டமா அதிபரால் கடந்த 13ம் திகதி குற்றவியல் விசாரணைத் திணைக்களத்திற்கு பரிந்துரை செய்துள்ளதாகவும் மனுதாரர் கூறுகிறார்.

இதன்படி, குற்றவியல் விசாரணைத் திணைக்களத்தின் அதிகாரிகள் கொழும்பு கோட்டை நீதவான் நீதிமன்றத்தில் விடயங்களை முன்வைத்து பிடியாணை பெறுவதற்கு கோரிய போதிலும் நீதிபதி அதனை நிராகரித்துள்ளதையும் மனுதாரர் தனது மனுவில் சுட்டிக்;காட்டியுள்ளார்.

இடம் பெயர்ந்தோரை மீளக் குடியேற்றும் திட்டத்தின் கீழ் உள்ள மானியங்களை பயன்படுத்தியே உள்நாட்டில் இடம் பெயர்ந்த வாக்காளர்கள் அழைத்துச் செல்லப்பட்டதாகவும், அந்தச் சம்பவம் தொடர்ப்பில் தமக்கெதிராக பொது சொத்துக்களை சட்டத்தின் கீழ் குற்றஞ்சாட்டுவதற்கு எந்த அடிப்படையும் கிடையாதெனவும் அவர் மனுவில் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார்.

 
Related News