සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
மலோசியாவில் தங்கியிருந்த 150 இலங்கையர்கள் நாடு திரும்பினர் « Lanka Views

மலோசியாவில் தங்கியிருந்த 150 இலங்கையர்கள் நாடு திரும்பினர்இலங்கைக்குத் திரும்ப முடியாமல் மலேசியாவில் தங்கியிருந்த 150 இலங்கையர்களுடன் சிறி லங்கன் விமான சேவையின் விசேட விமானம்  மலேசியாவின் கோலாலம்பூர் விமான நிலையத்திலிருந்து இன்று காலை (30) கட்டுநாயக விமான நிலையத்ததை வந்தடைந்தது.

மலேசியாவிலிருந்து இலங்கை திரும்பிய 150 பேரில் அங்கு தொழில் செய்ய சென்றிருந்தவர்கள் மற்றும் மலேசியாவில் உயர்கல்விக்காக சென்றிருந்த மாணவர்களும் அடங்குகின்றனர்.

கட்டுநாயக விமான நிலையத்தில் இவர்கள் பி.சீ.ஆர். பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர்.
Related News