සිංහල
English
Contact
Friday 22nd January 2021    
மஹர கைதிகள் நாள் பூராவும் பட்டினியில்- உணவு கேட்ட கைதிகளுக்கு குண்டுகளால் பதில்! « Lanka Views

மஹர கைதிகள் நாள் பூராவும் பட்டினியில்- உணவு கேட்ட கைதிகளுக்கு குண்டுகளால் பதில்!(புகைப்படம் -2019 அங்குனகொலபலஸ்ஸ தைதிகளின் எதிர்ப்பை அடக்குதல்)

மஹர சிறைச்சாலையில்  ஏற்பட்ட குழப்ப நிலையின் பின்னர் நேற்று (30) நாள் பூராவும் கைதிகளுக்கு உணவு வழங்கப்படவில்லையென செய்திகள் கூறுகின்றன.

நம்பகரமான தகவல்களின்படி, சிறைச்சாலைக்குள் நடந்த சேதங்கள் காரணமாக கைதிகளின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்கான இயந்திரம் செயற்படவில்லை. பசியினால் உணவு கேட்டு கூக்குரலிடும் கைதிகளின் பக்கம் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்படுவதாகவும் எமக்கு நம்பகரமான தகவல்கள் கிடைக்கின்றன.

எவ்வாறாயினும் மஹர சிறைச்சாலையில் விசேட நடவடிக்கைகளுக்கு தயாராக இருப்பதாகவும் நம்பகரமான தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன.

இந்தப் பின்னணியில் மஹர சிறைச்சாலைக்குள் தொடர்ந்தும் பாதுகாப்பற்ற நிலைமை உருவாகியுள்ளது. இதற்கு முன்பு பல சிறைகளில் தடுப்புப் கைதிகள் மேற்கொண்ட எதிர்ப்புகள் மிருகத்தனமாக அடக்கப்பட்டதாகவும், சில சம்பவங்கள் தொடர்பில் போதுமாக விசாரணைகள் நடைபெறாமையால் அவை மனிதப் படுகொலைகளாகக் கருதப்படுவதாகவும் சட்டத்தரணிகள் சுட்டிக் காட்டுகின்றனர்.

 
Related News