සිංහල
English
Contact
Thursday 21st January 2021    
மஹர சிறையில் தீயின் மத்தியில் வெடிச் சத்தம்- தீயணைப்புப் படையினர் வௌியே! « Lanka Views

மஹர சிறையில் தீயின் மத்தியில் வெடிச் சத்தம்- தீயணைப்புப் படையினர் வௌியே!தற்போது மஹர சிறைச்சாலையில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள தம உறவினர்களின் பாதுகாப்பு சம்பந்தமாக கேள்வி கேட்டு தடுப்புக் கைதிகளின் உறவினர்கள்  சிறைச்சாலையின் பிரதான வாயிலில் கூடியுள்ளனர்.

சிறைச்சாலை மேலதிகாரிகள் கூறுவதற்கேற்ப, பிரதான வாயிலை உடைத்துக் கொண்டு தப்பிச் செல்ல முயன்ற கைதிகள் மீது சிறைச்சாலை காவலர்கள் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஒரு தடுப்புக் கைதி உயிரிழந்துள்ளதுடன், மேலும் இருவர் காயமடைந்துள்ளதாக பொலிஸார் கூறுகின்றனர். பொலிஸ் ஊடகப் பேச்சாளர் அஜித் ரோஹன கூறுவதற்கேற்ப, கைதிகளில் சிலர் பிரதான வாயிலை உடைத்துக் கொண்டு தப்பிச் செல்ல முயன்ற போது சிறைச்சாலைக்குள் ஏற்பட்ட அமைதியின்மையை கட்டுப்படுத்துவதற்கா துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்டுள்ளத.

எமக்குக் கிடைத்த தகவல்களின்படி, கைதிகள் மேற்கொண்ட எதிர்ப்பு நடவடிக்கையில் தலையிடும் போது நிலைமையை கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டுவர முடியாமையால் மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. மாலை 5.00 மணியளவில் எதிர்ப்பு நடவடிக்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் துப்பாக்கியால் சுடும் சத்தம் கேட்ட கையோடு பிரதேசவாசிகளின் கவனம் சிறைச்சாலையின் பக்கம் திரும்பியுள்ளது.

மாலையில் சுமார் 6.30க்கு விசேட அதிரடிப்படையினர் தலையீடு செய்த பின்னர் அடிக்கடி வெடிச் சத்தம் கேட்பதாக செய்திகள் வந்ததோடு, கோபத்துடனான கூச்சலும் உதவி கேட்டி கெஞ்சும் சத்தமும் கேட்டுள்ளது.

 இரவு 7.30 ஆகும்போது சிறைச்சாலைக்கு உள்ளே தீயும், வெடிச் சத்தமும் தொடர்ந்து கேட்டுள்ளது. சில பொலிஸ் குழுக்களும், பொலிஸ் விசேட அதிரடிப்படையும்  நிலைமையை கட்டுப்பாட்டுள்குள் கொண்டு வருவதற்காக ஈடுபடுத்தப்பட்ட போதிலும், தற்போது சிறைச்சாலைக்கு கடற்படையினரும் அழைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சிறைச்சாலை தீப்பற்றியதால் தீயணைக்கும் படையினர் வரவழைக்கப்பட்ட போதிலும் சிறைச்சாலைக்குள் செல்ல அவர்களுக்குச் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லை.

 

 
Related News