සිංහල
English
Contact
Sunday 20th May 2018    
மஹிந்த ராஜபக்ஷ பெற்ற வெற்றியை விட கூட்டரசாங்கத்தின் கொள்கைகள் மீதான வெறுப்பையே இத்தேர்தல் முடிவூகள் பிரதிபலிக்கின்றன – புபுது ஜயகொட « Lanka Views

மஹிந்த ராஜபக்ஷ பெற்ற வெற்றியை விட கூட்டரசாங்கத்தின் கொள்கைகள் மீதான வெறுப்பையே இத்தேர்தல் முடிவூகள் பிரதிபலிக்கின்றன – புபுது ஜயகொடஉள்ளுரா ட்சி மன்றங்களுக்கான தேர்தல் முடிவூகள் வெளிவந்துக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்நிலையில் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் மாற்றங்கள் தொடர்பில் விளக்கமளிக்கும் ஊடக சந்திபொன்றை முன்னிலை சோஷலிஸக்கட்சி இன்று (11) நடத்தியது இதன்போது அக்கட்சியின் மத்தியக் குழு உறுப்பினர் துமிந்த நாகமுவஇ இந்திரானந்த சில்வா மற்றும் புபுது ஜயகொட ஆகிய தோழர்கள் கலந்து கொண்டனர். தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ள தேர்தல் முடிவூகள் சம்பந்தமாக முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சியன் சார்ப்பில் கல்விச் செயலாளர் தோழர் புபுது ஜயகொட தெரிவித்த கருத்துக்களின் சாராம்சம்:
“தேர்தல் முடிவூகள் முழமையாக வெளிவந்திராத போதிலும் தற்போதைய தகவல்களுக்கமைய அது சம்பந்தமாக கருத்து தெரிவிக்க முடியூம். சிறி லங்கா பொதுஜன முன்னணிக்கு பெரும்பான்மையான வாக்குகள் கிடைத்துள்ளன. என்றாலும்இ அந்த உள்@ராட்சி நிறுவனங்களில் அதிகாரத்ததை கைப்பற்றுவது யார் என்பது குறித்து தௌpவில்லாத நிலை உருவாகியூள்ளது. இப்போது நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் இத்தருணத்திலும் வெளிவந்துள்ள தேர்தல் முடிவூகளின்படி 42 வீத வாக்குகள் சிறி லங்கா பொதுஜன முன்னணிக்கு கிடைத்துள்ளது. முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ தலைமை வழங்கும் குழு பெரும்பான்மை வாக்குகள் பெற்று முன்னிலையில் இருப்பது தெரிகின்றது.
2015ல் நடைபெற்ற ஜனாதிபதித் தேர்தலிலும்இ பொதுத் தேர்தலிலும் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் ஆட்சியை நிராகரித்து வாக்களித்த மக்கள் ரணில் – மைத்திரி கூட்டணியிடம் அதிகாரத்தை ஒப்படைத்தார்கள். இப்போது இந்த கூட்டரசாங்கம் நிராகரிக்கப்பட்டு மஹிந்த ராஜபக்ஷவை மீண்டும் ஆட்சியில் அமர்த்தப்போவதையே இத்தேர்தல் முடிவூகள் வெளிப்படுத்துகின்றன. . இதனை மிகப் பாரதூரமான நிலைமையாகவே நாம் காண்கிறௌம். 2015ல் மஹிந்த ராஜபக்ஷவை படுதோல்வியடையச் செய்த மக்கள்தான் தற்போதை அரசாங்கத்தையூம் அதிகாரத்திற்கு கொண்டுவர வாக்களித்தார்கள். நிராகரிக்கப்பட்ட மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆட்சிக் காலத்தில் அந்த அரசாங்கத்திற்கு எதிராக பல போராட்டங்கள் நடந்தன. மூன்று இளைஞர்கள் சுட்டுப் படுகொலை செய்யப்பட்ட ரத்துபஸ்வல மக்களின் போராட்டம்இ ரொஷான் சானக என்ற தொழிலாளர் தோழர் சுட்டுப் படுகொலை செய்யப்பட்ட கட்டுநாயக சுதந்திர வர்த்தக வலய தனியார் துறை தொழிலாளர்களின் போராட்டம்இ சிலாபத்தில் அந்தோனி என்ற மீனவத் தோழர் சுட்டுப் படுகொலை செய்யப்பட்ட மீனவ மக்களின் போராட்டம்இ சானக மற்றும் சிசித ஆகிய இரு மாணவர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்ட கல்வி உரிமைகளை பாதுகாக்கும் மாணவர் அமைப்பு நடத்திய போராட்டம் ஆகியவற்றை ராஜபக்ஷ அரசாங்கம் இரும்புக் கரம் கொண்டு அடக்கியதை நீங்கள் அறிவீர்கள்.
அப்போராட்டங்கள் அனைத்தும் ராஜபக்ஷ அரசாங்கத்தின் பொருளாதாரக் கொள்கையோடு சம்பந்தப்பட்ட மக்கள் எழுச்சிகள். ஆனால்இ 2015 ஜனாதிபதித் தேர்தலிலும்இ பொதுத் தேர்தலிலும் அந்த மக்கள் எதிர்ப்புகள் பிரகாசிக்கவில்லை. ரத்துபஸ்வல மக்களால் முன்வைக்கப்பட்ட இந்த போலி அபிவிருத்தியினால் ஏற்படும் சூழல் அழிப்பு குறித்தோஇ மாணவர் போராட்டங்களின்போது முன்வைக்கப்பட்ட கல்வி வியாபாரமயமாவது குறித்தோஇ கட்டுநாயக போராட்டத்தின்போது முன்வைக்கப்பட்ட தொழிலாளர் உரிமைகள் வெட்டப்படுவது குறித்தோஇ மீனவ மக்கள் முன்வைத்த உற்பத்திப் பொருளாதாரத்தின் மதிப்பை இல்லாதொழிக்கும் நவ தாராள மறுசீரமைப்புகள் குறித்தோ அந்த தேர்தல்களின்போது பேசப்படவில்லை. அதற்குப் பதிலாக ஜனநாயகம்இ நல்லாட்சிஇ சட்டத்தின் ஆதிக்கம் போன்ற கோஷங்களே முன்வைக்கப்பட்டன. ஜனநாயகம் எனக்கூறி நாட்டின் சாமானிய மக்களின் ஜனநாயக உரிமைகள் மறுக்கப்படுவது குறித்த பிரச்சினைக் முன்வைக்கப்படவில்லை. காணாமல் போனவர்கள் மற்றும் அரசியல் கொலைகளினால் துன்பத்திற்கு ஆளானவர்களுக்கு நீதி பெற்றுக் கொடுப்பது போன்ற பிரச்சினைகள் முன்வைக்கப்படவில்லை. அதற்குப் பதிலாக ஜனநாயகம் என்ற பெயரில் அரசியலமைப்புத் திருத்தம் தொடர்பில் மாத்திரமே முன்வைக்கப்பட்டதுஇ மாத்திரமல்ல மக்கள் அபிலாஷைகளை கொள்ளையடித்து அதிகாரத்திற்கு வர பாதை அமைக்கப்பட்டது.
இப்போது மூன்று வருடங்கள் கடந்த நிலையில் அரசாங்கத்தின் முன்னேற்றத்தைப் பார்க்கும்போதுஇ நவ தாராளமய பொருளாதார மறுசீரமைப்புகளை முன்னெடுப்பதன் ஊடாக மக்களின் எந்தவொரு உண்மையான பிரச்சினைக்கும் தீர்வூ கிடைத்ததாக இல்லை. அவை மேலும் உக்கிரமடைந்து வருகின்றன. அவர்களாகவே கூறிய பிரச்சினைகளுக்குக் கூட இன்றுவரை தீர்வூ கிடைக்கவில்i. மக்கள் அபிலாஷைகளை காட்டிக் கொடுத்தமையால் மக்கள் ஏமாற்றப்பட்டுள்ளனர். மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆட்சியின் கீழ் மக்கள் போராடியதற்கான காரணிகள் இன்னும் தொடர்கின்றன. அரிசி நூறு ரூபா தேங்காய் நூறு ரூபா எனும் பொருளாதாரப் பிரச்சினைகள் மேலும் உக்கிரமடைந்து வருகின்றன. அதிக வரிகளை சுமத்தி மக்களை துன்பத்தில் தள்ளியள்ளனர். அரச ஊழியரின் ஓய்வூ+தியம் ரத்துச் செய்யப்பட்டமைஇ தனியார் துறையின் 8 மணிநேர வேலைநாள் சம்பந்தமான பிரச்சினை கல்வி தனியார்மயமாக்கள்இ துறைமுகம்இ எண்ணெய்த் தாங்கிகள் போன்ற பொதுச் சொத்துகள் விற்கப்படுதல்இ விமானச் சேவை அரச வங்கிகள் தனியார்மயமாக்கல் போன்ற பாரதூரமான பிரச்சினைகள் இன்னும் உள்ளன. ஆகவேஇ அது சம்பந்தமான மக்கள் எதிர்பையே இத்தேர்தல் முடிவூகள் பிரதிபலிக்கின்றன.
ஜனநாயகம் சம்பந்தமாக எடுத்துக் கொண்டால் கடந்தகால வேலை நிறுத்தங்களில் தலையிட்ட விதம்இ மாணவர் எதிர்ப்புகளின்போது மேற்கொண்ட கொடூர அடக்குமுறைஇ நீதிமன்ற உத்தரவை பெற்று மக்களின் நியாயமான எதிர்ப்புகளை அடக்க முயற்சித்தமை போன்ற இவை அனைத்தையூம் இத்தேர்தல் முடிவூகள் பிரதிபலிக்கின்றன. தேர்தல் முடிவூகள் அரசாங்கத்தின் மீதான வெறுப்பை வெளிப்படுத்துவதாக இருக்கலாம். ஏன்றாலும்இ அரசாங்க எதிர்ப்பிற்குள் நிலவூம் உண்மையான காரணிகளை அந்த வகையில்தான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். மஹிந்த ராஜபக்ஷ உட்பட தாமரை மொட்டுக்காரர்கள் பீற்றிக் கொண்டாலும்இ அவர்களுக் பாரிய வெற்றி கிடைத்திருப்பதாகக் கூறினாலும் இது அவர்களது கைங்கரியமல்ல. அரசாங்கத்தினது தோல்வியின் பிரதிபலிப்புதான் இது. இந்த அரசாங்கத்தினால் தீர்வூகாண முடியாத எந்தவொரு பிரச்சினைக்கும் சிறிலங்கா பொதுஜன முன்னணியால் கொள்கை ரீதியான தீர்வூகாண முடியாது. மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆட்சியின் கீழ் கூட தீர்வூகாண முடியாமல் மக்கள் எதிர்ப்பின் காரணமாக ஆட்சியிலிருந்து வெளியேற நேர்ந்தமைக்கான பிரச்சினைகளுக்கு வெற்றிபெற்றதாகக் கூறுபவர்களிடமும் பதில் கிடையாது. இவ்வாக்களிப்பானது மஹிந்த ராஜபக்ஷ மீதுள்ள மக்கள் விருப்பத்தின் வெளிப்பாடல்ல. அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கைகள் மீதான வெறுப்பைத்தான் இவ்வாக்களிப்பு வெளிப்படுத்துகின்றது. எனவேஇ இதனை திருடுவதற்கு லைசன் கொடுக்கப்பட்டதாகஇ கொலை செய்வதற்கு லைசன் கொடுக்கப்பட்டதாக மஹிந்த ராஜபக்ஷ அல்லது வேறு யாராவது நினைப்பார்களேயானால் அது தவறாகும். இனவாதத்தை விதைப்பதற்காக அடிப்படைவாதிகளுக்கு லைசன் கொடுக்கப்பட்டதாக நினைத்தாலும் அதுவூம் தவறு. இது தௌpவாகவே அரசாங்க எதிர்ப்பாகும் என்பதை உணர வேண்டும். மாற்றீடு இல்லாமை காரணமாக மக்கள் காட்டிய எதிர்ப்பின் வெளிப்பாடு. வடக்கின் உள்@ராட்சி அதிகாரத்தை தமிழ் தேசிய கூட்டணிக்கும்இ சில தீவிர தேசியவாத கருத்துடையவர்களுக்கும் வடக்கு மக்கள் வழங்கியூள்ளார்கள்.
இந்த அரசியலானது பாரிய கேள்விகளை மக்கள் முன் வைத்துள்ளது. அவற்றிற்கு விடை என்ற வகையில் வாக்களிப்பதற்கு சிலரையூம் பெயர் குறிப்பிட்டுள்ளது. மக்கள் தமது விடையை பதிவூ செயவதற்குப் பதிலாக இந்த அரசியலினால் வழங்கப்பட்ட விடைகளைக் கொண்டு மாற்றீடை தெரிவூ செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. ஆகவேஇ மக்கள் தமக்கான விடையைக் காணும் நாளில் மட்டுமே உண்மையான பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வூ காண வேண்டும். அரசாங்கத்திற்கு நாம் கூறுகிறௌம்இ இத்தேர்தல் முடிவூகளின் பின்னராவது அரச ஊழியர்களின் ஓய்வூ+தியம் மறுக்கப்படுவை நிறுத்துங்கள். கடை ஊழியர்கள் சட்டமூல திருத்தங்கள் பற்றி சிந்தித்து ஊழியர்களின் உரிமைகளை பாதுகாக்க அரசாங்கத்திற்கு முடியூம். யார் எதிர்த்தாலும் நாங்கள் செய்வோம் என்ற ரீதியில் மாணவர்கள் விரிவூரையாளர்கள் பெற்றௌர்கள் எதிர்க்கும் நிலையிலும் சைட்டம் நிறுவனத்தை பாதுகாக்கும் கல்வியை விற்பது குறித்து மீண்டும் சிந்திக்க வேண்டும். விவசாயியின் உர மானியத்தை வெட்டுவது குறித்துஇ காணிக் கொள்ளைஇ விதைகள் சட்டமூலம்இ நீர்ப்பாசனம்இ நீர் முகாமைத்துவம் உள்ளிட்ட உரிமைகள் ஒழிக்கப்படுவது குறித்து மீண்டும் சிந்திப்பதற்கு இத்தேர்தல் முடிவே போதுமானதாகும்.
அதேபோன்று இடதுசாரிய அரசியலில் மீண்டும் சிந்திக்கவூம்இ எமது அரசியல் செயற்பாட்டை மேலும் வலுப்படுத்தவூம் எமக்கு சமிக்ஞை கிடைத்துள்ளது. இந்த சமூகத்தின் குறைபாடுகளை முகாமைத்துவம் செய்யூம் அரசியலுக்குப் பதிலாக அது விடயத்தில் தீர்வூ காண மக்களுக்கு விழிப்பூட்டும் அரசியல் தேவைப்படுகின்றது. 70 வருடங்கள் அடிமைகளாக போதிக்கப்பட்ட மக்கள் தேர்தலின்போது ஒரு அடிமை முதலாளிக்குப் பதிலாக இன்னொரு அடிமை முதலாளியையே தேர்ந்தெடுக்கின்றனர். ஆகவேஇ இங்கே பிரச்சினை என்னவெனில் அடிமை மனோபாவம் கொண்ட மக்களை சுதந்திர சமூகமாக மாற்றுவது சம்பந்தமானதுதான். முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சியானது அந்த செயற்பாட்டிற்கு சார்ப்பானது என்பதையூம் சகல இடதுசாரிகள் மற்றும் முற்போக்காளர்களோடு இணைந்து செயற்பட தயாராக உள்ளது என்பதையூம் கூற விரும்புகின்றது. அந்த திட்டத்தோடு இணையூமாறு ஜனநாயத்தை மதிக்கும் அனைவரையூம்இ சகல முற்போக்காளர்களையூம் அழைக்கின்றௌம். இல்லையாயின் மக்கள் எப்போதும் தவறானதையே தெரிவூ செய்கிறார்கள் என்பதை விடஇ தெரிவூ செய்வதற்கான மாற்றீடொன்று மக்களுக்கு இல்லை என்பதுதான் பிரச்சினை. இத்தேர்தல் முடிவூகளை பாரதூரமாக கருதுங்கள்இ இந்த நிலைமையை மாற்ற முன்வாருங்கள் என அழைக்கின்றௌம்.
Related News