සිංහල
English
Contact
Tuesday 1st December 2020    
மாகந்துர மதுஷ் துப்பாக்கிச் சூட்டில் பலி! « Lanka Views

மாகந்துர மதுஷ் துப்பாக்கிச் சூட்டில் பலி!கொழும்பு குற்றவியல் பிரிவின் பொறுப்பில் இருந்த பாதாள தலைவர் மாகந்துர மதுஷ் இன்று (20) அதிகாலை போதைப் பொருள் தேடும் நடவடிக்கையின் போது துப்பாக்கிச் சூட்டினால் இறந்துவிட்டதாக பொலிஸ் கூறுகிறது.

மாளிகாவத்தை தொடர்மாடி வீட்டில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்து 22 கிலோ போதைப் பொருளைத் தேடி இன்று அதிகாலை கொழும்பு குற்றவியல் பிரிவு மேற்கொண்ட நடவடிக்கையின் போது மாகந்துர மதுஷையும் அழைத்துச் சென்றிருந்தனர்.

அங்கு போதைப் பொருள் வியாபாரிகளுக்கும் பொலிஸாருக்குமிடையில் நடந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் மதுஷ் சூடுபட்டு இறந்து விட்டதாகவே பொலிஸ் கூறுகிறது.

துப்பாக்கிச் சூட்டின் போது ஒரு பொலிஸ் அதிகாரியும் காயமடைந்துள்ளதாக பொலிஸ் கூறுகிறது.
இந்நாட்டிலிருந்து தப்பிச் சென்று பல வருடங்களாக துபாய் நாட்டில் தங்கியிருந்த மதுஷ் 2019ல் போதைப் பொருள் குற்றம் சம்பந்தமாக துபாய் பொலிஸினால் கைது செய்யப்பட்டு இலங்கைக்கு நாடு கடத்தப்பட்டார். ஒன்றரை வருடகாலமாக குற்றவியல் திணைக்களத்தின் பொறுப்பில் இருந்த இவர் கொழும்பு குற்றவியல் பிரிவிடம் 4 நாட்களுன் முன்பே ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

 
Related News