සිංහල
English
Contact
Tuesday 20th October 2020    
மாகாணசபைத் தேர்தலில் சேர்ந்து போட்டியிட ஐதேக. விற்கு ஐக்கிய மக்கள் சக்தி அழைப்பு! « Lanka Views

மாகாணசபைத் தேர்தலில் சேர்ந்து போட்டியிட ஐதேக. விற்கு ஐக்கிய மக்கள் சக்தி அழைப்பு!எதிர்காலத்தில் நடைபெறவிருக்கும் மாகாண சபைகளுக்கான தேர்தலில் ஒன்றாக சேர்ந்து போட்டியிட வருமாறு ஐக்கிய் மக்கள் சக்தி ஐக்கிய தேசியக் கட்சிக்கு அழைப்பு விடுத்தள்ளது.

ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பொதுச் செயலாளர் ரஞ்சித் மத்தும பண்டாரவினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த ஊடகச் சந்திப்பின் போது மேற்படி அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. இது சம்பந்தமாக ஐக்கிய தேசியக் கட்சிக்கு ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ரஞ்சித் மத்தும பண்டார கூறினார.

தவிரவும், இந்த ஊடகச் சந்திப்பில் கலந்துக் கொண்ட ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஹர்சன ராஜகருணா கூறுகையில், எதிர்க்கட்சித் தலைவரான சஜித் பிரேமதாசவிடம் ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் தலைமையை ஒப்படைக்க இதுதான் சரியா தருணம் என்றார்.

 
Related News