සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
மாங்குளம் வைத்தியசாலை வளவில் காணப்பட்ட மனித எலும்புகள் சம்பந்தமான அகழ்வுகள் நிறுத்தம் ! « Lanka Views

மாங்குளம் வைத்தியசாலை வளவில் காணப்பட்ட மனித எலும்புகள் சம்பந்தமான அகழ்வுகள் நிறுத்தம் !மாங்குளம் வைத்தியசாலையில் வாரட்டுக்கள் தொகுதியொன்றை அமைக்கும் பணிகள் நடந்து கொண்டிருந்தபோது காணப்பட்ட எலும்புகள் தொடர்பில் கிளிநொச்சி நீதமன்ற தடயவியல மருத்துவரின் அறிக்கை கிடைக்கும் வரை அகழ்வுகள் நிறுத்தப்பட்டதாக மாங்குளம் பொலிஸ் கூறுகிறது.

முல்லைத்தீவு மாங்குளம் வைத்தியசாலையிலிருந்த கடந்த 11ம் திகதி கட்டிடமொன்றை அமைக்கும் பணிகளுக்காக நிலத்தை  செப்பனிடும்போது சில மனித எலும்புகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.

முல்லைத்தீவு நீதவான் எஸ்.லெனின்குமார் குறித்த இடத்திற்கு விசாரணை நடத்திய பின்னர், அவரது உத்தரிவிற்கிணங்க நேற்று (13) சில இடங்கள் தோண்டப்பட்டபோது மேலும் பல எலும்புகள் காணப்பட்டதாக பொலிஸார் கூறினர்.

அங்கு நைந்துபோன உடைகள், இரும்புத் துண்டுகள், மற்றும் துப்பாக்கி ரவைகள் காணப்பட்ட போதிலும்  அவை எத்தனை உடல்களைச் சேர்ந்தவை என்பது தெரியவில்லையென பொலிஸார் கூறுகின்றனர்.

முல்லைத்தீவு நீதிபதியின் உத்தரவிற்கிணங்க கிளிநொச்சி நீதிமன்ற தடயவியல் மருத்துவ அதிகாரி, குண்டுகள் செயலிழப்பு பிரிவு, தொல்லியல் அதிகாரிகள், பொலிஸ் அதிகாரிகள் ஆகியோரின் பங்களிப்புடன் குறித்த இடத்தில் அகழ்வுகள் நடந்தன. கிடைக்கப்பெற்ற எலும்புகள் மற்றும் உடைகள் சம்பந்தமாக கிளிநொச்சி தடயவியல் அதிகாரியினால் முல்லைத்தீவு நீதிமன்றத்திற்கு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படவிருப்பதுடன், அதன்படி கட்டிடப்  பணிகளை தொடர்வதாக இல்லையா என்பது தீர்மானிக்கப்படவுள்ளது.

 
Related News