සිංහල
English
Contact
Tuesday 20th October 2020    
மாடுகள் அறுப்பதை தடை செய்யும் சட்டம் ஒரு மாதம் பிற்போடப்பட்டது « Lanka Views

மாடுகள் அறுப்பதை தடை செய்யும் சட்டம் ஒரு மாதம் பிற்போடப்பட்டதுமாடறுப்பதை தடுக்கும் சட்டத்தை ஒரு மாதம் பிற்போட தீர்மானித்துள்ளதாக அமைச்சரவை இணை அறிவிப்பாளர் கெஹெலிய ரம்புக்வெல கூறினார்.

அரசாங்கக் கட்சி உறுப்பினர்களின் கூட்டத்தில் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவினால் கொண்டு வரப்பட்ட மேற்படி முன்மொழிவை அரசாங்கக் கட்சி உறுப்பினர்கள் ஆதரித்த போதிலும், இது குறித்து ஏனைய தரப்பினரினதும் கருத்துக்களை பெற வேண்டியுள்ளதால் பிற்போடப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் கூறியுள்ளார்.

நேற்று (10) நடைபெற்ற அமைச்சரவை தீர்மானங்களை அறிவிக்கும் ஊடகச் சந்திப்பின் போது ஊடகவியலாளரின் கேள்வியொன்றிற்கு பதிலளிக்கும் போது அமைச்சர் மேற்கண்டவாறு கூறினார்.

 
Related News