සිංහල
English
Contact
Sunday 26th September 2021    
மின் உபகரணங்கள், துணிமணிகள் உட்பட பல பொருட்களுக்கு இறக்குமதி கட்டுப்பாடு! « Lanka Views

மின் உபகரணங்கள், துணிமணிகள் உட்பட பல பொருட்களுக்கு இறக்குமதி கட்டுப்பாடு!பெயர் குறிப்பிடப்பட்ட 623 பொருட்களின் இறக்குமதிக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த கட்டுப்பாடுகள் மேலும் தீவிரமாக்கப்பட்டு மத்திய வங்கி புதிய நிபந்தனைகளை விதித்துள்ளது.
அத்தியாவசியமல்லாத பொருட்கள் மற்றும் அவசரமில்லாத பொருட்கள் என பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இந்தப் பொருட்களை இறக்குமதி செய்யும் போது, இறக்குமதிப் பொருட்களின் மொத்த மதிப்பை இறக்குமதி செய்பவர் வைப்பிலிடுவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
கையடக்கத் தொலைபேசி, தொலைக்காட்சி, மின் விசிரி வீட்டு பாவனைப் பொருட்கள், மீன், சீஸ், பழ வர்க்கங்கள், விளையாட்டுப் பொருட்கள், ஆடைகள் உள்ளிட்ட பொருட்களுக்கு இந்த நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்படி பொருட்களை இறக்குமதி செய்பவர்களுக்கு கடன் வசதிகளை வழங்க வேண்டாமெனவும் வர்த்தக வங்கிகளுக்கு இலங்கை மத்திய வங்கி பரிந்துரைத்துள்ளது.
ஒரு இறக்குமதியாளர் ஒரு தொகை பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதாயின், அந்த பொருட்களின் மொத்த மதிப்பையும் இலங்கை ரூபாயில் வர்த்தக வங்கியொன்றில் வைப்பிலிட வேண்டுமென புதிய நிபந்தனையின்படி கட்டாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
அவ்வாறு வைப்பிலிடாத இறக்குமதியாளர்களுக்கு இந்தப் பொருட்களை இறக்குமதி செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட மாட்டாதென இலங்கை மத்திய வங்கி கூறுகிறது.
நாட்டில் அந்நியச் செலவானியை சேமிப்பதற்காக இறக்குமதிப் பொருட்களை கட்டுப்படுத்த இந்த நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய வங்கி மேலும் கூறுகிறது.
Related News