සිංහල
English
Contact
Monday 12th April 2021    
மியன்மாரில் இராணுவ ஆட்சி! ஒரு வருடத்திற்கு அவசரகால சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது! « Lanka Views

மியன்மாரில் இராணுவ ஆட்சி! ஒரு வருடத்திற்கு அவசரகால சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது!மியன்மார் அல்லது பர்மாவை  1962லிருந்து 2011 வரை 49 வருடங்கள் இராணுவம் ஆட்சி செய்து வந்தது.  மியான்மாரின் இராணுவம் 10 வருடங்களுக்குப் பின்பு மீண்டும் சதி புரட்சியின் மூலம் ஆட்சியைக் கைப்பற்றியுள்ளது.
பிரதமர், ஜனாதிபதி உட்பட பலர் இராணுவத்தினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
சமீபத்தில் நடந்த பொதுத் தேர்தலில் இராணுவத்திற்குச் சார்ப்பான அரசியல் கட்சிக்கு மிகக் குறைந்த ஆசனங்களே கிடைத்தன. அதிக ஆசனங்களைப் பெற்று ஆட்சி செய்துக் கொண்டிருந்த அவுன் சான் சுகியின் அரசாங்கம் பதவி கவிழ்க்கப்பட்டு இராணுவம் ஆட்சியை கைப்பற்றியுள்ளது.
ரோஹிங்யா முஸ்லிம் மக்களை அடித்து விரட்டுவதில் அவுன் சான் சுகியின் கட்சி சார்ப்பாக செயற்பட்டமையால் அவர் சர்வதேச ரீதியில் ஓரங்கட்டப்பட்டுள்ளார்.
இந்த சதிப் புரட்சியை அமெரிக்கா உட்பட பல உலக நாடுகள் கண்டித்திருப்பதுடன், கைது செய்யப்பட்டுள்ள தலைவர்களை விடுதலை செய்யுமாறும் கோரியுள்ளன.
அரை நூற்றாண்டுகளாக இராணுவ ஆட்சியின் கீழிருந்த மியன்மார் மிக வறிய நாடாகும்.

 
Related News