සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
முதல்தர பேக்கரி பொருட்கள் உற்பத்தி நிறுவனத்தில் காலாவதியான பொருட்கள் ! « Lanka Views

முதல்தர பேக்கரி பொருட்கள் உற்பத்தி நிறுவனத்தில் காலாவதியான பொருட்கள் !இந்நாட்டு சுற்றுலா ஹோட்டல்கள் மற்றும் உணவுச் சாலைகளுக்கு கேக் மற்றும் சிற்றுண்டிகள் விநியோகிக்கும் முதல்தர நிறுவனமொன்றுக்குச் சொந்தமான வத்தல, ஹந்தல பகுதியில் அமைந்துள்ள கிளையிலிருந்து காலாவதியான கேக் மற்றும் மூலப்பொருட்கள் சுமார் 17,500 கிலோ கைப்பற்றப்பட்டதாக நுகர்வோர் அதிகாரசபை கூறுகிறது.

கைப்பற்றப்பட்ட மூலப் பொருட்களின் பெறுமதி ரூ. ஒன்றரை கோடிக்கும் மேல் என அதிகார சபை கூறுகிறது.

இந்த இடத்தை சுற்றி வளைத்தபோது அங்குள்ள சில ஊழியர்கள் காலாவதியான மூலப்பொருட்களின் லேபல்களை அகற்றி புதிய லேபல்களை ஒட்டிக் கொண்டிருந்ததாக நுகர்வோர்  அதிகார சபையின் அதிகாரியொருவர் கூறினார்.

நுகர்வோர் அதிகாரச சபைக்கு கிடைத்த தகவலொன்றின் அடிப்படையில் நுகர்வோர் அதிகார சபையும், விசேட அதிரடிப்படையும் சேர்ந்து நேற்று (2) இந்த சுற்றிவளைப்பை நடத்தியுள்ளன.

இங்கிருந்து கஸ்டட் பவுடர், பான் தயாரிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படும் வோல் கோர்ன், மபின் மிக்ஸ், பேஸ்ட்ரிக்காக பயன்படுத்தப்படும் பட்டர் வகைகள், சமோசா தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படும் மாவினால் செய்யப்பட்ட சீட், கேக் அலங்கரிப்பு பொருட்கள், வெனிலா, அப்பில் பானங்கள் போன்றவை காலவதியாகும் திகதி 2019.05.13 மற்றும் 2019.12.06 குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததாக அதிகார சபை கூறுகிறது.

மேற்படி நிறுவனத்திற்கு எதிராக அடுத்த வாரம் வழக்கு தொடுக்கப்படவிருப்பதோடு, காலாவதியான பொருட்களுடன் அந்நிறுவனத்தின் களஞ்சியசாலை முத்திரையிடப்பட்டு பொலிஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.
Related News