සිංහල
English
Contact
Tuesday 20th October 2020    
முதல் மூன்று மாதங்களில் 779 பேர் தற்கொலை! « Lanka Views

முதல் மூன்று மாதங்களில் 779 பேர் தற்கொலை!இவ்வருடம் (2020) முதல் மூன்று மாதங்களில் 779 பேர் தற்கொலை செய்துள்ளனர். அவர்களில் 635 பேர் ஆண்கள். 144 பேர் பெண்கள்.

கடந்த 10ம் திகதிய உலக தற்கொலைத் தடுப்பு தினத்தை முன்னிட்டு சிறி லங்கா சுமித்ரயோ அமைப்பினால நடத்தப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியின் போது இந்தத் தகவல்கள் வெளிவந்தன.

அந்தத் தரவுகளின்படி 71 வயதிற்கு மேற்பட்ட நபர்களே அதிகமாக தற்கொலை செய்துக் கொண்டுள்ளனர். அவர்களின் எண்ணிக்கை 84. தற்கொலை செய்துக் கொண்ட 21- 25 வயதிற்குட்பட்டவர்கள் 80 பேர். 8 – 10 வயிதிற்குட்பட்ட 19
சிறுவர்களும் தற்கொலை செய்துக் கொண்டுள்ளனர்.

எப்படியிருந்தாலும் கோவிட் வைரஸ் தாக்கத்தோடு ஏற்பட்ட பிரச்சினைகள் காரணமாக ஆலோசனை சேவை நிலையங்களுக்கு வருவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்திருப்பதாகக் கூறும் மேற்படி அமைப்பு குடும்பப் பிரச்சினைகள் அவர்களை பாதித்துள்ளமையே இதற்கு பிரதான காரணமெனக் கூறுகிறது. தொழில் இழப்பு, சம்பளம் உட்பட வருமானத்தில் வெட்டு விழுந்தமை மற்றும் தொழில் பாதுகாப்பின்மை போன்றவை மக்களை துன்பத்தில் தள்ளியிருப்பதாகவும் இது குடும்பப் பிரச்சினைகள் உருவாகக் காரணமாக இருப்பதாகவும் அந்த அமைப்பு கூறுகிறது.

 
Related News