සිංහල
English
Contact
Thursday 11th August 2022    
முன்களப் போராளிகள் 7 பேர் ஜூலை 1ம் திகதி வரை விளக்கமறியலில்! « Lanka Views

முன்களப் போராளிகள் 7 பேர் ஜூலை 1ம் திகதி வரை விளக்கமறியலில்!கோட்டாபய – ரணில் அரசாங்கத்தைத் தோற்கடித்து மக்களின் வெற்றிக்கான போராட்டத்தில் முன்னணி செயற்பாட்டாளர்களாக பொலிஸாரின் அடக்குமுறைக்கு இலக்காகிய போராளிகள் ஏழு பேரை ஜூலை 1ம் திகதி வரை தடுப்புக்காவலில் வைக்குமாறு நீதிபதி நேற்று (22) உத்தரவிட்டார்.

நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் கைது செய்யப்படவுள்ள முன்னணி போராளிகள் 9 பேரின் பெயர்களை பொலிஸார் வெளியிட்டுள்ளனர். அவர்கள், வசந்த முதலிகே, எரங்க குணசேகர, லஹிரு வீரசேகர, ரத்திந்து சேனாரத்ன, தம்மிக பெரோரா, ஜெஹான் சிரிகாந்த, ஜகத் மனுவர்ண, ரத்கரவ்வே ஜினரதன தேரர் மற்றும் சுதம்ம தேரர் ஆகியோராவர்.

எவ்வாறாயினும் 7 பேர் நேற்று மாலை மருதானை பொலிஸாரிடம் சுயமாக சரணடைந்தனர். இதன்போது பொலிஸாரினால் பகிரங்கப்படுத்தப்பட்ட பெயர்களில், கல்வௌ சிறிதம்ம தேரர் மற்றும் வசந்த முதலிகே ஆகியோர் பொலிஸில் சரணடையவில்லை என்பதை நீதிபதியிடம் பொலிஸார் கூறினர்.
Related News