සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சியின் ஜனாதி்பதி வேட்பாளர் துமிந்த நாகுமுவ! « Lanka Views

முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சியின் ஜனாதி்பதி வேட்பாளர் துமிந்த நாகுமுவ!இன்று (9) கொழும்பு புதிய நகர மண்டபத்தில் முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சி ஏற்பாடு  செய்திருந்த கொள்கை விளக்க கூட்டத்தின்போது கட்சியின்   பிரச்சாரச் செயலாளர் எதிர்வரும ஜனாதிபதித் தேர்தலில போட்டியிவாரென அறிவிக்கப்பட்டது.

“நீதி மிக்க சமுதாயம்- சோஷலிஸ வேட்பாளர்”  என்ற தொனிப்பொருளில் நடைபெற்ற மேற்படி நிகழ்வின்போ சோஷலிஸ வேட்பாளராக  எதிர்வரும் ஜனாதிபதித் தேர்தலில் போட்டியிடவுள்ளார்.

  

 
Related News