සිංහල
English
Contact
Thursday 21st January 2021    
முப்படைகளையும் விட்டுச் சென்றவர்களுக்கு பொது மன்னிப்புக் காலம் « Lanka Views

முப்படைகளையும் விட்டுச் சென்றவர்களுக்கு பொது மன்னிப்புக் காலம்பல்வேறு காரணங்களால் 2019.09.30 ம் திகதிக்கு முன்பு சட்டப்படி அறிவிக்காமல் முப்படைகளிலிருந்தும் விலகிச் சென்ற பாதுகாப்புப் படை உறுப்பினர்கள் மீண்டும் தமது படைப்பிரிவில் சரணடைவதற்கு  பொது மன்னிப்பு காலத்தை அறிவித்துள்ளது.

ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷவின் உத்தரவிற்கமைய இந்த பொது மன்னிப்புக் காலம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக பாதுகாப்பு அமைச்சு கூறுகிறது.  பெப்ரவரி 01ம் திகதியிலிருந்து 07ம் திகதி வரை பொது மன்னிப்புக் காலம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த காலத்திற்குள் மீண்டும சரணடைந்து சட்டப்படி இராணுவச் சேவையிலிருந்த விலகிச் செல்லவோ, மீண்டும் சேவையில் இணையவோ முடியுமென பாதுகாப்பு அமைச்சு மேலும் அறிவித்துள்ளது.
Related News