සිංහල
English
Contact
Thursday 21st January 2021    
முழு நாட்டுக்கும் காலநிலை எச்சரிக்கை!- வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் « Lanka Views

முழு நாட்டுக்கும் காலநிலை எச்சரிக்கை!- வளிமண்டலவியல் திணைக்களம்தென்கிழக் வங்காள விரிகுடா பகுதியில் இந்திய பெருங்கடலில் குறைந்த தாழமுக்க நிலை காரணமாக இலங்கையில் தொடர்ந்தும் மழையுடன் கூடிய கடுங்காற்று வீசக் கூடுமென வளிமண்டலவியல் திணைக்களம எச்சரிக்கிறது.

நவம்பர் 28ம் திகதி கண்டறியப்பட்ட இந்த குறைந்த தாழமுக்க நிலை எதிர்வரும் இரு நாட்களில்  இலங்கையின் கிழக்கு , வடக்கு மற்றும் வடமத்திய கடற்கரைப் பிரதேசங்களில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துமெனக் கூறப்படுகிறது.

டிசம்பர் 02ம் திகதி இந்த குறைந்த தாழமுக்க நிலை நாட்டில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக் கூடுமெனவும், அன்று பின்னேரம் 4.00 -5.00 மணிக்கிடையில் மட்டக்களப்பு திசையிலிருந்து சூறாவளியொன்று நுழையக் கூடுமெனவும் எதிர்வு கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த சூளாவளி இந்தியாவை நோக்கித் திரும்பக் கூடுமென்பதால், நாட்டின் மத்தியில் சூறாவளியாக வீசக் கூடிய நிலைமையும் காணப்படுகிறது.

இதனால் நாடு பூராவும் அதிக மழையுடன் கூடிய சூறாவளி நிலைமை உருவாகுமெனவும் வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது.

.

 
Related News