සිංහල
English
Contact
Friday 20th July 2018    
மு.சோ.க.   கார்த்திகை  வீரர்  தின   4   நிகழ்வுகள்  ….. « Lanka Views

மு.சோ.க. கார்த்திகை வீரர் தின 4 நிகழ்வுகள் …..1987-89 போராட்டம் அரசாங்கத்தின் அடக்கு முறைக்கு பலியாகி 28 வருடங்கள் கடந்ததை நினைவு கூறும் ’28 வது கார்த்திகை வீரர் தின நிகழ்வுகள் ‘ நீங்கள் மரணிக்கவில்லை ‘ என்ற தொனிப்பொருளில் நவம்பர் 13 ந் திகதி நாட்டின் நான்கு இடங்களில் நடாத்த முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சி ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

1987-89 போராட்டத்தின் போது உயிர் நீத்த சகல புரட்சியாளர்களையும் நினைவு கூர்ந்து போராட்டத்தின் நேரான, எதிரான பக்கங்கள் தொடர்பிலான அரசியல் கலந்துரையாடலுடன் வருடாந்தம் நடாத்தும் இந்த நினைவு நாள் நிகழ்வுகள் நவம்பர் 13 ந் திகதி மாலை 3 மணிக்கு ஆரம்பிக்கப்படும் .

இம்முறை மு.சோ.க.யினால் 28 வது கார்த்திகை வீரர் தின நிகழ்வுகள் நடைபெறும் இடங்களாக காலி கரந்தெனிய ,அம்பாந்தோட்டை வலஸ்முல்ல ,பொலன்னறுவை மற்றும் சிலாபம் ஆகிய இடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது .
Related News