සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
மூச்சு வாங்க இடம் கொடு ! முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சி நீர்கொழும்பில் ஆர்ப்பாட்டம்! « Lanka Views

மூச்சு வாங்க இடம் கொடு ! முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சி நீர்கொழும்பில் ஆர்ப்பாட்டம்!நீர்கொழும்பு சதுப்பு நில காடுகளை அழிப்பத்தற் எதிராக முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சி மக்களை விழிப்புணர்வூட்டுவதற்கான  சைக்கிள் சவாரியும், ஆர்ப்பாட்டமும் நடத்தியது. அக்கட்சியானது கம்பஹ மக்களை சந்திக்கும் ‘கம்பஹவிற்கு ஒரு வாரம்’ என்ற நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் இந்த சைக்கிள் சவாரியையும் ஆர்ப்பாட்டத்தையும் ஏற்பாடு செய்திருந்தது.

நீர்கொழும்பு பசியாவத்தையிலிருந்து நீர்கொழும்பு நகர் வரை ஊர்வலமாக வந்த அவர்கள் அங்கு ஆர்ப்பாட்டமொன்றை நடத்தினர். இதில் முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சி. மாற்றத்திற்கான இளைஞர்கள், நீர்கொழிம்பினராகிய நாம் மற்றும் சிவில் அமைப்புகளை சேர்ந்த பல செயற்பாட்டாளர்களும் கலந்து கொண்டிருந்தனர்.
Related News