සිංහල
English
Contact
Tuesday 15th June 2021    
மைக் பொம்பியோ ஒப்பமிடப்போகும் ஒப்பந்தம் என்ன? « Lanka Views

மைக் பொம்பியோ ஒப்பமிடப்போகும் ஒப்பந்தம் என்ன?கொரோனா தொற்று சம்பந்தமாக சமூகம் ஏற்கனவே அவதானித்து வரும் நிலையில் அமெரிக்காவின் ராஜாங்க செயலாளர் திடீரென இலங்கைக்கு விஜயம் செய்து ஒப்பமிடவிருக்கும் இரு தரப்பு ஒப்பந்தம் சம்பந்தமாக அரசியல் துறைகளின் கவனம் திரும்பியுள்ளது.

கடந்த ரணில் – மைத்திரி ஆட்சியில் வெளிச்சத்திற்கு வந்த விடயங்களுக்கேற்ப, அமெரிக்கா இலஙகை அரசாங்கத்துடன் ஒப்பமிடத் தயாராகும் ஆஉஉ, ளுழுகுயு ஆகிய இரு ஒப்பந்தங்களும் இந்நாட்டில் அமெரிக்கத் தலையீட்டை சித்தரிப்பதாக உள்ளன. என்றாலும், கடுமையான எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியில் அந்த இரு ஒப்பந்தங்களிலும் ஒப்பமிடுவது தாமதமாகியதாகியதாகவோ, கைவிடப்பட்டதாகவோ இல்லை.

தேர்தலின் பின்னர் ஆஊஊ ஒப்பந்தத்தில் ஒப்பமிடுவதற்காக அமையப் போகும் அரசாங்கத்துடன் செயற்படத் தயாராக இருப்பதாக இலங்கைக்கான அமெரிக்கத் தூதுவர் அலைனா டெப்சிக் கடந்த பொதுத் தேர்தல் காலத்தில் உத்தியோக ரீதியான அறிவித்தலின் ஊடாகக் கூறியிருந்தார்.
என்றாலும், அது சம்பந்தமாக அரசாங்கத்தின் பல்வேறு தரப்புகள் பல்வேறு கருத்துக்களை வெளியிட்டதை காணக் கூடியதாக இருந்தாலும், ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராhஜக்ஷ அது சம்பந்தமாக எதுவும் கூறாதிருப்பதில் கவனமாக இருந்தார். சீனாவின் உயர்மட்ட ராஜதந்திரிக்ள சமீபத்தில் ஜனாதிபதியையும், பிரதமரையும் சந்தித்து விட்டுச் சென்றதன் பின் அமெரிக்காவின் மேல்மட்ட ராஜதந்திரி என்ற வகையில் ராஜாங்க செயலாளர் இந்நாட்டுக்கு விஜயம் செய்வதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

2019 ஏப்ரல் 21 தாக்குதலின் பின்னர் இந்நாட்டிற்கு நல்லெண்ண விஜயத்தை மேற்கொள்ளத் தயாரா மைக் பொம்பெயோ பின்னர் தனது வேலைகளுக்கு இடையூறாக இருப்பதானல் அதனை பின்போட்டார். இம்முறை அவர் வருவது கூட சுற்றுலாவிற்கல்ல 4 மணித்தியாலம் தங்கிச் செல்வதற்காகவே என்பதும், அதன்போது இரு தரப்பு ஒப்பந்தமொன்றில் ஒப்பமிடப்படவிருப்பதாகவும் வெளிநாட்டு அமைச்சின் தகவல்கள் கூறுகின்றன.

இதன்போது, ஆரம்பத்தில் வெளியிடப்பட்ட விடயங்களை மாற்றி ஆஊஊ ஒப்பந்தத்தில் ஒப்பமிடவிருப்பதாகக்; கூறப்படவது சந்தேகத்திற்கு இடமளிப்பதாக உள்ளது. தேர்தலின் பின்னர் அந்த ஒப்பந்தத்தில் ஒப்பமிட தயார்படுத்தப்படுவதாக அமெரிக்க தூதுவர் வெளியிட்ட அறிக்கை அதில் முதலாவதாகும்.

அரசாங்கம் இந்த அமெரிக்க ராஜதந்திர விஜயம் சம்பந்தமாக உத்தியோக ரீதியில் எதுவும் வெளிப்படுத்தாதிருப்பதும், சந்தேகத்திற்குரிய இரண்டாவது காரணமாகும். 2015ல் அப்போதைய அமெரிக்க ராஜாங்க அமைச்சரி ஜோன் கெரி இந்நாட்டுக்கு விஜயம் செய்ததன் பின்னர் இலங்கைக்கு விஜயம் செய்யும் உயர்மட்ட ராஜதந்திரியாக ராஜாங்கச் செயலாளர் பொம்பெயோ உள்ளார்.
Related News