සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
யாழ்ப்பாணத்தில் சமய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட வௌிநாட்டு பாஸ்டருக்கு கொரோனா வைரஸ் « Lanka Views

யாழ்ப்பாணத்தில் சமய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட வௌிநாட்டு பாஸ்டருக்கு கொரோனா வைரஸ்யாழ்ப்பாணப் பிரதேசத்தில் கடந்த 15ம் ஞாயிறன்று நடைபெற்ற சமய நிகழ்ச்சியொன்றில் பங்கேற்ற வௌி நாட்டிலிருந்து வந்திருந்த பாஸ்டருக்கு கொரொனா வைரஸ் தொற்றியிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக சுவிட்சலாந்தின் சுகாதாரத் துறை உறுதி செய்துள்ளது.

இந்த பாஸ்டரின் பங்கேற்றலுடன் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை யாழ். அரியாலை பிரதேசத்தில் சமய நிகழ்ச்சியொன்று  நடைபெற்றுள்ளது. அந்த விழாவில் 150க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் கலந்து கொண்டதாக வட மாகாண ஆளுநர் பி.எஸ்.எம். சார்ள்ஸ் குறிப்பிட்டார்.

நிகழ்ச்சின் பின்னர் மேற்படி மதகுரு சுவிட்சலாந்துக்கு சென்றுள்ளதோடு, அங்கு அவருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்றியுள்ளமை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது அவர் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளதாக அந்நாட்டு சுகாதாரத் துறை கூறுகிறது.

இந்த சமய நிகழ்சியில் கலந்து கொண்ட நபர்கள் யார் என்பதை கண்டறியும் நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக வடமாகாண ஆளுனர்  குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சமய நிகழ்ச்சி நடைபெற்ற இடத்தில் பொருத்தப்பட்டிருந்த CCTV கெமராக்களின் மூலம் குறித்த நபர்களை அடையாளம் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

மேற்படி சமய நிகழ்வில் கலந்து கொண்டவர்கள் இருப்பின் அவர்கள் உடனடியா சுயமாக தனிமைப்பட வேண்டுமென ஆளுநர் கேட்டுக் கொண்டுள்ள வட மாகாண ஆளுநர்,  கொரோனாவிற்கான அறிகுறிகள் தென்படும் பட்சத்தில் உடனடியாக021-2227278 என்ற இலக்கத்தின் ஊடடாக மாகாண சுகாதார அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளுமாறும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

 
Related News