සිංහල
English
Contact
Tuesday 15th June 2021    
யாழ்ப்பாண வலய கல்வி அலுவலகத்தின் கீழ் இயங்கும் சகல பாடசலைகளும் ஒருவாரத்திற்கு மூடப்பட்டன! « Lanka Views

யாழ்ப்பாண வலய கல்வி அலுவலகத்தின் கீழ் இயங்கும் சகல பாடசலைகளும் ஒருவாரத்திற்கு மூடப்பட்டன!யாழ்ப்பாண வலய கல்வி அலுவலகத்தின் கீழ் இயங்கும் சகல பாடசாலைகளும் ஒரு வார காலத்திற்கு மூடப்பட தீர்மானித்துள்ளதாக வட மாகாண சுகாதாரப் பணிப்பாளர் ஏ.கேதீஸ்வரன் கூறியுள்ளார்

யாழ்ப்பாணத்தில் கோவிட் 19 வைரஸ் பரவலாகும் ஆபத்தை கருத்தில் கொண்டு இவ்வாறு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் கூறுகின்றன.

யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் கடந்த 27ம் திகதி மேற்கொண்ட Pஊசு பரிசோதனையின் போது 143 பேருக்கு நோய் தொற்றியிருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
Related News