සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
யாழ் திரைப்பட விழாவில் ஜூட் ரத்தினத்தின் திரைப்படம் நீக்கம்! « Lanka Views

யாழ் திரைப்பட விழாவில் ஜூட் ரத்தினத்தின் திரைப்படம் நீக்கம்!யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெறவிருக்கும் சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் காட்டப்படவிருந்த திரைப்படங்களின் பட்டியலிலிருந்து தனது திரைப்படம் நீக்கப்பட்டிருப்பதாக சினிமாக் கலைஞர் ஜூட ரத்தினம் கூறுகிறார்.

அக்டோபர் 3ம் திகதியிலிருந்து 8ம் திகதி வரை நடைபெறவிருக்கும் திரைப்பட விழாவில் தனது திரைப்படமான Demons  in Paradise  அக்டோபர் 5ம் திகதி மாலை 6 மணிக்கு மெஜஸ்டிக் சினிமாக் கொட்டகையில் திரையிடப்படவிருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் கடைசி சந்தர்ப்பத்தில் அதனை திரையிடாதிருக்க விழா ஏற்பாட்டாளர்கள் தீர்மானித்துள்ளதாக சினிமா கலைஞர் ஜூட ரத்தினம் குற்றஞ்சாட்டுகிறார்.

இத்தீர்மானத்தினால் திரைப்படம் தடை செய்யப்பட்டமை அடிப்படை வெளியீட்டு உரிமை மீறப்பட்டுள்ளதாக அவர் சுட்டிக் காட்டுகின்றார். அதற்கான காரணம் தனக்குத் தெரியாதென ஊடக அறிக்கையின் மூலும் தெரிவித்திருக்கும் இயக்குனர், யாருடைய தேவைக்காக திரைப்படம் தடை செய்யப்படது என்பதும் தனக்குத் தெரியாதென கூறும் அவர் அது சம்பந்தமாக தனக்கு எவ்வித அறிவித்தலும் வழங்கப்படவில்லையெனவும் கூறுகிறார்.

எவ்வாறாயினும் இது சம்பந்தமாக ஊடக அறிக்கையொன்றை வெளியிடும் ‘ யாழ். திரைப்பட விழாவின் பணிப்பாளர் அனோமா ராஜகருணா, ஜூட் ரத்தினத்தின் திரைப்படத்தை யாழ். சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் திரையிடுவது தனது அபிப்பிராயமாக இருந்தாலும், அதற்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்காத நிலையில் வெளியீட்டு சுதந்திரம் சம்பந்தமாக பேசுவதற்கான  சந்தர்ப்பமாக அதனை திரைப்பட விழாவிற்கு உள்வாங்கும் நோக்கத்தில் இயக்குனர் ஜூட் ரத்தினத்துடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாகக் கூறினார்.

ஒரு மாற்று வழியிலாவது திரைப்படத்தை விழாவில் திரையிடுவதற்காக மேற்கொண்ட நடவடிக்கைளின் இடைநடுவில் இயக்குனர் பேச்சுக்களிலிருந்து வெளியேறியதாகக் கூறிய விழா பணிப்பாளர், வடக்கிலோ, தெற்கிலோ சினிமா கலைஞர்களுக்கு அல்லது கலைஞர்களுக்கு தமது படைப்புகளை ரசிகர்ள் மத்தியில கொண்டு செல்வதற்குள்ள தடைகளை முறையாக நீக்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமெனக் கூறியதோடு, இதன் காரணமாகவே யாழ். மக்கள் இந்த திரைப்படத்தை பார்க்கும் சந்தர்ப்பத்தை இழந்துள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார்.

 

 
Related News