සිංහල
English
Contact
Thursday 4th March 2021    
ரஞ்சன் ராமநாயகவிற்கு நான்கு வருட கடூழியச் சிறை! « Lanka Views

ரஞ்சன் ராமநாயகவிற்கு நான்கு வருட கடூழியச் சிறை!ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரஞ்சன் ராமநாயக்கவுக்கு நீதிமன்ற அவமதிப்பு தொடர்பான குற்றச்சாட்டின் கீழ் நான்கு வருட கடூழிய சிறைத் தண்டனை விதித்து உயர் நீதிமன்றம் இன்று (12) தீர்ப்பளித்துள்ளது.
சிசிர த ஆப்ரூ, விஜித் மலல்கொட மற்றும் பிரிதிபத்மன் சூரசேன ஆகிய நீதிபதிகள்  அடங்கிய நீதிபதிகள் குழாம் முன்னிலையில் இன்று காலை இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோதே  இந்த தண்டனை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 2017 ஆம் ஆண்ட ஒகஸ்ட் 21 ஆம் திகதி அலரி மாளிகையில் பிரதமரை சந்தித்த ரஞ்சன் ராமநாயக்க ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கையில், இலங்கையில் பெரும்பான்மையான நீதிபதிகள் மற்றும் சட்டத்தரணிகள் ஊழல் பேர்வழிகளாக உள்ளார்கள் எனக் கூறியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
சமீபத்தில் பாராளுமன்றத்தில் உரையாற்றிய ரஞ்சன் ராமநாயக, தான் சிறைத் தண்டனைக்கு முகம் கொடுக்கத் தயாராக இருப்பதாகக் குறிப்பிட்டார். அச்சந்தர்ப்பத்தில் எழுந்து நின்ற சிறைச்சாலைகள் அமைச்சர் ரஞ்சன் ராமநாயக சிறைக்குச் சென்றால் அவரை தான் நன்றாகக் கவனிப்பதாகக் கூறியிருந்தார்.