සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
ரஞ்சன் ராமநாயக மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டார்! « Lanka Views

ரஞ்சன் ராமநாயக மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டார்!பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரஞ்சன் ராமநாயகவை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துமாறு நுகேகொட நீதவான் நீதிமன்றம் வழங்கிய பிடியாணைக்கேற்ப சற்று நேரத்திற்கு முன்னர் அவர் கைது செய்யப்பட்டார்.

சட்ட மாஅதிபரினால் கொழும்பு குற்றவியல் பிரிவிற்கு வழங்கிய உத்தரவிற்கமைய அந்த பிடியானை பெறப்பட்டிருந்தது.

சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ள தொலைபேசி உரையாடல்கள்தான் இந்த கைதுக்கு காரணமென கூறப்படுகிறது.

 
Related News