සිංහල
English
Contact
Monday 22nd July 2019    
ரணிலின் ஜனநாயகம் மாணவர்கள் மீது பாய்ந்தது! « Lanka Views

ரணிலின் ஜனநாயகம் மாணவர்கள் மீது பாய்ந்தது!ரஜரட்ட பல்கலைக்கழகம் மற்றும் தென் கிழக்கு பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மீது விதிக்கப்பட்டுள்ள அநீதியான தண்டனையை நீக்குமாறும், மாணவர் அடக்குமுறையை நிறுத்துமாறும் கேட்டு அனைத்து பல்கலைக் கழக மாணவர் ஒன்றியம் இன்று நடத்திய எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தின் மீது  கண்ணீர்ப்புகை குண்டுகளை வீசியும் அமோனியா கலந்த நீர் பிரயோகம் நடத்தியும் பொலிஸார் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர்.

ரஜரட்ட மருத்துவ பீடத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடியை தீர்க்குமாறு கோரிய அப்பல்கலைக்கழக மாணவர் செயற்பாடடாளர்களுக்கும், தென்கிழக்கு பல்கலைக் கழகத்தின் தான்தோன்றித்தனமான நிர்வாகத்தினால் அநீதியாக குற்றம்சாட்டி மாணவர்களை பலி வாங்குவதை நிறுத்துமாறும் கோரிய மாணவர் செயற்பாட்டாளர்களுக்கும் வகுப்புத்தடை உட்பட பல்வேறு தண்டனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.  இது குறித்து இன்று பல்கலைக் கழக மாணவர்கள் எதிர்ப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தபோது  இவ்வாறு கண்ணீர்ப்புகை குண்டுகளாலும் அமோனிய கலந்த நீர் பிரயோத்தினாலும் தாக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இது சம்பந்தமாக கருத்து தெரிவித்த அரசியல் ஆய்வாளர்கள்,  ‘ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்க தற்போதைய அரசாங்கத்துக்கு மீண்டும் அதிகாரம் கிடைக்க வேண்டுமெனக் கூறிய மற்றும் எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்ட பல்வேறு சக்திகள்  மஹிந்த ஆட்சிக் காலத்தை விடவும் மோசமாக நடக்கும் இந்த அடக்குமுறையில் மாற்றம் தெரிகிறதா என்ற கேள்விக்கு பதிலளிக்க வேண்டுமென கூறுகிறார்கள்
Related News