සිංහල
English
Contact
Tuesday 20th October 2020    
ரஸியாவின் பல்கலைக் கழகங்களுக்கான தடை! தீர்வின்றேல் வேலை நிறுத்தம்! –அரச மருத்துவர்கள் சங்கம் « Lanka Views

ரஸியாவின் பல்கலைக் கழகங்களுக்கான தடை! தீர்வின்றேல் வேலை நிறுத்தம்! –அரச மருத்துவர்கள் சங்கம்இலங்கை மருத்துவர் சபையின் சில உறுப்பினர்களது செயல்கள் சம்பந்தமாக குழப்ப நிலை உருவாகியுள்ளதாக அரச மருத்துவ அதிகாரிகளின சங்கம் கூறுகிறது.

முன்னாள் அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்தின தனது நண்பர்களை நியமித்தமையால் மருத்துவ சபை ஊடாக தற்போதைய அரசாங்கத்திற்கு எதிராக சதி செய்ய இடமிருப்பதாகவும் மேற்படி சங்கத்தின் செயலாளர் டொக்டர் ஹரித அலுத்கே கொழும்பில் நேற்று (11) நடைபெற்ற ஊடகச் சந்திப்பின் போது கூறினார்.

இந்தப் பிரச்சினைக்கு உடனடி தீர்வுகாண அதிகாரிகள் தவறும் பட்சத்தில் எதிர்வரும் 21ம் திகதியிலிருந்த நாடு தழுவிய வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடப் போவதாகவும் மருத்துவர் சங்கம் கூறுகிறது.

ரஸியாவின் மூன்று அரச பல்கலைக் கழகங்களுக்கான அனுமதியை நீக்க இலங்கை மருத்துவர் சங்கம் அன்மையில் நடவடிக்கை எடுத்திருந்தது. மக்கள் நட்புறவு பல்கலைக் கழகம் (பெட்ரிஸ் லுமும்பா பல்கலைக் கழகம்), பிரொகொவ் ரஸிய தேசிய மருத்துவ ஆராய்ச்சி பல்கலைக் கழகம் மற்றும் டீவர் அரச மருத்துவ பல்கலைக் கழகம் ஆகியவற்றிற்கே அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது.

 
Related News