සිංහල
English
Contact
Tuesday 1st December 2020    
ரிசாத் பதூர்தீன் கைது செய்யப்பட்டார்! « Lanka Views

ரிசாத் பதூர்தீன் கைது செய்யப்பட்டார்!முன்னாள் அமைச்சரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ரிஷாட் பதியுதீன் குற்றப் புலனாய்வு பிரிவினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தெஹிவளை பகுதியில் வைத்தே அதிகாலையில் அவர்  கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
பொது நிதியை முறைகேடாக பயன்படுத்தியமை மற்றும் தேர்தல் விதிமுறைகளை மீறிய குற்றத்தின் பேரிலேயே இவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் தெரிகிறது.

 
Related News