සිංහල
English
Contact
Saturday 1st October 2022    
ரூபவாஹினி ஊழியர்களுக்கான இம்மாத சம்பளம் இதுவரை இல்லை! ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில்! « Lanka Views

ரூபவாஹினி ஊழியர்களுக்கான இம்மாத சம்பளம் இதுவரை இல்லை! ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில்!இலங்கை ரூபவாஹினி கூட்டுத்தாபனத்தின் ஊழியர்களுக்கு இம்; மாத (ஒகஸ்ட்) சம்பளம் இதுவரை வழங்கப்படாமையால் ஊழியர்கள் மண்டபத்தில் அமர்ந்து எதிர்ப்பில் ஈடுபட்டுள்ளதாக செய்திகள் கூறுகின்றன.

ஒவ்வொரு மாதமும் தமது சம்பளத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்காக இவ்வாறு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட வேண்டியுள்ளதாக ஊழியர்கள் கூறுகின்றனர். கூட்டுத்தாபனத்தின் உயரதிகாரிகளின் சிறப்புரிமைகளை வெட்டாமல், சாதாரண ஊழியர்களின் சம்பளத்தை மாத்திரம் இவ்வாறு வெட்டுவதற்கு நிர்வாகத்தினர் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர். குறிப்பிட்ட சம்பளம் கிடைக்கும் வரை எதிர்ப்பு நடவடிக்கையில் தொடர்ந்து ஈடுபடப் போவதாக எதிர்ப்பில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிற்சங்கப் பிரதிநிதிகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.

இலங்கை ரூபவாஹினி கூட்டுத்தாபனத்தை பிரநிதித்துவம் செய்யும் சகல தொழிற்சங்கங்களும் இந்த எதிர்ப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.