සිංහල
English
Contact
Wednesday 16th January 2019    
ரூபாயின் மதிப்பு மேலும் குறைகின்றது! « Lanka Views

ரூபாயின் மதிப்பு மேலும் குறைகின்றது!அமெரிக்க டொலரொன்றின் வாங்கும் விலை முதற் தடவையாக இன்று (26) 183 ரூபாயையும் தாண்டியுள்ளது.

இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வௌியிட்டுள்ள (26) நாளாந்த விற்பனை விகிதாசாரங்களின்படி அமெரிக்க டொலிரொன்றின் விற்பனை விலை இலங்கை ரூபாய் 183.17க இருப்பதுடன் வாங்கும் விலை 179.20கும்.

கடந்த பெப்ரவரியில் நடந்த பிரதேச சபைகளுக்கான தேர்தலின் பின்பு இலங்கை ரூபாயின் மதிப்பு தொடர்ந்து குறைந்துக் கொண்டே வந்தது. நவம்பர் 28ம் திகதி முதன்முறையாக 182 ரூபாயை தாண்டியிருந்தது.
Related News


இன்றைய ஊடகங்கள்

January 14, 2019 0 Comments