සිංහල
English
Contact
Friday 27th May 2022    
றம்புக்கனை பிரதேசத்தில் நடந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் சம்பந்தப்பட்ட பொலிஸாரை கைது செய்யுமாறு நீதிமன்றம் உத்தரவு! « Lanka Views

றம்புக்கனை பிரதேசத்தில் நடந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் சம்பந்தப்பட்ட பொலிஸாரை கைது செய்யுமாறு நீதிமன்றம் உத்தரவு!றம்புக்கனை பிரதேசத்தில் கடந்த 19ம் திகதி நடைபெற்ற எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது பொலிஸார் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூட்டில் ஒருவர் உயிரழந்த சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய சகல பொலிஸ் அதகாரிகளையும் கைது செய்து நீதி மன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துமாறு கேகாலை நீதவான் நீதிமன்றம் இன்று உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

இதன்படி துப்பாக்கிச் சூட்டிற்கு உத்தரவிட்ட மற்றும் உத்தரவை செயற்படுத்திய சகல பொலிஸ் அதிகாரிகளையும் கைது செய்யுமாறும் பொலிஸ் மாஅதிபருக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
Related News