සිංහල
English
Contact
Friday 27th May 2022    
லங்கா ஐஓசி நிறுவனம் எரிபொருள் விலையை அதிகரித்தது! « Lanka Views

லங்கா ஐஓசி நிறுவனம் எரிபொருள் விலையை அதிகரித்தது!டீசல், பெற்றோல் விலைகளை லங்கா ஐஓசி நிறுவனம் நேற்று நள்ளிரவிலிருந்து அதிகரித்துள்ளது.

இதன்படி, ஒரு லீற்றர் பெற்றோலின விலை 35 ரூபாவாலும், ஒரு லீற்றர் டீசல் 75 ரூபாவாலும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
Related News