සිංහල
English
Contact
Tuesday 15th June 2021    
லலித் மற்றும் குகன் காணமலாக்கல் குறித்து உத்தியோகபூர்வ அறிவிப்பு! « Lanka Views

லலித் மற்றும் குகன் காணமலாக்கல் குறித்து உத்தியோகபூர்வ அறிவிப்பு!லலித் குமார் வீரராஜு மற்றும் குகன் முருகானந்தன் ஆகிய அரசியல செயற்பாட்டாளர்கள் காணாலாக்கப்பட்டமை தொடர்பிலான தகவல்களை வழங்குமாறு காணாமல்போன் ஆட்கள் பற்றிய அலுவலகத்தினால் விடுக்கப்பட்ட அறிவுறுத்தலுக்கேற்ப நேற்று (28) காலை அந்த இருவரினதம் உறவினர்களினால் தகவல்கள் வழங்கப்பட்டன.

லலித் குமாரின் தந்தை மற்றும் சகோதரி, குகன் முருகானந்தனின் மனைவி மற்றும் மகள் ஆகியோருடன் முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சியின் பிரதிநிதிகள் மேற்படி அலுவலகத்தில் ஆணையாளரை சந்தித்து தகவல்களை வழங்கினர்.

யுத்தம் நடைபெற்ற காலத்திலும், அதற்குப் பின்பும் இடம்பெற்ற காணாமலாக்கல்கள் தொடர்பில் தப்பிப்பதற்காக மரணச் சான்றிதழ் வழங்கும் அரசாங்கத்தின் செயலுக்கு எழுந்த எதிர்ப்பின் காரணமாக, காணாமலாக்கல்கள் பற்றி விசாரிப்பதற்கு நியமிக்கப்பட்ட அலுவலகம் மேற்படி தகவல்களை கோரியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
Related News