සිංහල
English
Contact
Thursday 1st December 2022    
லஹிரு வீரசேகர உள்ளிட்ட மூன்று ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டனர்! « Lanka Views

லஹிரு வீரசேகர உள்ளிட்ட மூன்று ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டனர்!அரச சொத்துக்களை சேதப்படுத்திய குற்றச்சாட்டில் விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டிருந்த லஹிரு வீரசேகர, ரத்திந்து சேனாரத்ன மற்றும் ரத்கரவ்வே ஜினரதன தேரர் ஆகியோர் இன்று (1) பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அவர்களை தலா 500,000 ரூபா சரீரப் பிணையில் விடுவிக்குமாறு கோட்டை நீதவான் திலின கமகே உத்தரவிட்டுள்ளார்.

ஜூன் 9 மற்றும் 10 தேதிகளில்ஆகிய தலங்கம் மற்றும் கொழும்பு கோட்டை ஆகிய பகுதிகளில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் நடந்து கொண்டதாக சில ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் மீது குற்றஞ்சாட்டி ‘பி’ அறிக்கையொன்றை பொலிஸார் நீதி மன்றத்தில் சமர்ப்பித்திருந்தனர்.

இதன்படி, கடந்த ஜூன் மாதம் 22ஆம் திகதி மருதானை பொலிஸ் நிலையத்திற்கு வருகை தந்த லஹிரு வீரசேகர, இரத்திந்து சேனாரத்ன, தம்மிக்க முனசிங்க, எரங்க குணசேகர, ஜெஹான் ஸ்ரீ காந்தா, ஜகத் மனுவர்ண மற்றும் ரத்கரவ்வே ஜினரதன தேரர் ஆகியோர் இன்று வரை விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டிருந்தனர். இவர்களில் தம்மிக்க முனசிங்க, எரங்க குணசேகர, ஜெஹான் ஸ்ரீ காந்தா மற்றும் ஜகத் மனுவர்ண ஆகியோர் அண்மையில் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Related News