සිංහල
English
Contact
Friday 27th May 2022    
லேடி ரிஜ்வே சிறுவர் வைத்தியசாலை ஊழியர்கள் எதிர்ப்பு நடவடிக்கையில்! « Lanka Views

லேடி ரிஜ்வே சிறுவர் வைத்தியசாலை ஊழியர்கள் எதிர்ப்பு நடவடிக்கையில்!மருந்துகள் மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்கள் தட்டுப்பாடு காரணமாக சிறுவர்கள் உயிராபத்தில் தள்ளப்பட்டுள்ளமை தொடர்பில் சீமாட்டி ரிஜ்வே வைத்தியசாலை மருத்துவர்கள் இன்று (18) எதிர்ப்பில் ஈடுபடவிருப்பதாக செய்திகள் கூறுகின்றன.

சிறுவர்களின் உயிர் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யுமாறு கோரி இன்று பகல் 12.00 மணியிலிருந்து 02.00 மணிவரை வைத்தியசாலையின் முன்பாக எதிர்ப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபடப்போவதாகத் தெரிகிறது.

இந்த எதிர்ப்பு நடவடிக்கையில் விசேட மருத்துவ நிபுணர்கள் உட்ப வைத்தியசாலை ஊழியர்கள் அனைவரும் ஈடுபடவுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
Related News