සිංහල
English
Contact
Tuesday 15th June 2021    
‘லொக்டவுன்” குறித்து இறுதித் தீர்மானம் இன்றைய அமைச்சரவை கூட்டத்தில்! « Lanka Views

‘லொக்டவுன்” குறித்து இறுதித் தீர்மானம் இன்றைய அமைச்சரவை கூட்டத்தில்!நாட்டை முழுமையாக முடக்குவதா அல்லது அரைவாசியாக மூடுவதா என்பது குறித்து இன்று (10) மாலை நடைபெறவிருக்கும் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் பேசப்படுமென செ ய்திகள் கூறுகின்றன.

நாட்டின் பொருளாதாரத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்படாதவாறு நாட்டை முடக்குவதற்காக எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து இதன் போது பேசப்படவிருப்பதாக விவசாய, மீன்பிடி மற்றும் ஏற்றுமதி கைத்தொழில் ஆகிய யவற்றை தடையின்றி நடாத்திச் சென்று மளிகைக் கடைகள் மற்றும் மருந்து விற்பனை நிலையங்களை திறந்து வைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படல் வேண்டுமெனவும் ஆலோசனைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இதன்படி அமைச்சரவையின் அங்கீகாரத்திற்கேற்ப முழுமையாக அல்லது அரைவாசியாக நாட்டை முடக்குவதா என்பது குறித்து இறுதி முடிவு எடுக்கப்படுமென அமைச்சர் உத ய கம்மன்பில கூறியுள்ளார்.
Related News