සිංහල
English
Contact
Thursday 11th August 2022    
வசந்தா ஹந்தபான்கொட உட்பட 6 பேர் கைது! « Lanka Views

வசந்தா ஹந்தபான்கொட உட்பட 6 பேர் கைது!கடந்த மே 09 திகதி அலரி மாளிகைக்கு முன்பாகவும், காலிமுகத்திடலிலும் நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்கள் சம்பந்தமாக பொதுஜன முன்னணியின் ஆசிரியர் சங்கத் தலைவர் வசந்தா ஹந்தபான்கொட உட்ப 6 பேர் இன்று (1) கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

குற்றவியல் திணைக்களத்தினால் கைது செய்யப்பட்ட ஐந்து சந்தேக நபர்களில் மொரட்டுவ நகரசபைத் தiலைவரின புதல்வர், அந்த நகரசபையின் 3 பணியாளர்கள், கொழும்பு மாநகர சபை உறுப்பினரொருவர் இருப்பதாக பொலிஸ் கூறுகிறது.

சம்பவம் தொடர்பில் கைது செய்யப்பட்டவர்களிடமிருந்து வாக்குமூலம் பெறப்பட்டதன் பின்னர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படவுள்ளனர்.
Related News