සිංහල
English
Contact
Thursday 17th October 2019    
வருமானவரி  செலுத்துவோர்களுக்கு  தேசிய  பாடசாலைகளில்  அனுமதிபெற  விசேட சலுகைகள் « Lanka Views

வருமானவரி செலுத்துவோர்களுக்கு தேசிய பாடசாலைகளில் அனுமதிபெற விசேட சலுகைகள்வருமானவரி செலுத்துவோர்களின் பிள்ளைகளை தேசிய பாடசாலைகளில் தரம் 1 க்கு அனுமதிப்பதற்காக விசேட சந்தர்ப்பத்தை பெற்றுக்கொடுக்க கல்வி அமைச்சு முயற்சிப்பதாக அறியப்படுகிறது.
அரசாங்கத்திற்கு வருமானவரி செலுத்தும் நபர்களை ஊக்குவிப்பதற்காக, அவர்களின் பிள்ளைகளை தேசிய பாடசாலைகளில் அனுமதிப்பதற்கான சந்தர்ப்பத்தை வழங்குவதாக கல்வி அமைச்சர் அகில விராஜ் காரியவசம் கூறியுள்ளார்.
அப்பிள்ளைகளை தேசிய பாடசாலைகளில் அனுமதிப்பதற்காக தேவையான நியதிகளை தயாரிக்கும்போது உள்நாட்டு வருமானவரி திணைக்களத்தின் உதவியை பெற்றுக்கொள்ளவிருப்பதாக அமைச்சர் மேலும் கூறினார் .
உள்நாட்டு வருமானவரி ஆணையாளர் நாயகம் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் இது தொடர்பாக அண்மையில் கலந்துரையாடியதாக அகில விராஜ் காரியவசம் கூறினார்.
Related News