සිංහල
English
Contact
Tuesday 20th October 2020    
வர்த்தக வலய ஊழியர் விடுதிகளில 35 பேருக்கு கொரோனா தொற்று! கட்டுநாயகவில் அமைதியின்மை! « Lanka Views

வர்த்தக வலய ஊழியர் விடுதிகளில 35 பேருக்கு கொரோனா தொற்று! கட்டுநாயகவில் அமைதியின்மை!கட்டுநாயக சுதந்திர வர்த்தக வலயத்தில் ‘சிப்வே’ நிறுவனத்தில் 35 பேருக்கு கொரோனா தொற்றியிருப்பதாக கண்டறியப்பட்டதன் பின்னர் நேற்று (13) அப்பிரதேசத்தில் அமைதியின்மை ஏற்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் கூறுகின்றன.

தொற்று நோய்க்கு ஆளானவர்களை அவரிவத்த பிரதேசத்தில் உள்ள விடுதிக்குள் பிரவேசிக்கவோ, வெளியேறவோ தடை விதிக்க பொது சுகாதார பரிசோதகர்கள் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர். நோய் தொற்றியுள்ளதாக கண்டறியப்பட்ட ஊழியர்கள் கட்டுநாயக ‘சிப்வே’, ‘நெக்ஸ்ட்’, ஆகிய நிறுவனங்களின் ஊழியர்கள் என்பது தெரியவந்துள்ளது. இவர்கள் பல்வேறு தேவைகளுக்காக சுற்று வட்டாரத்திலுள்ள இடங்களுக்கு சென்றுள்ளதால் அவரிவத்த, கட்டுநாயக பிரதேச மக்கள் அமைதி இழந்துள்ளனர்.

தொடர்ந்து PCR பரிசோதனைகள் செய்து மக்கள் மத்தியில் கொரோனா தொற்று பரவாமல் தடுக்கும் சந்தர்ப்பங்கள் நழுவிச் சென்றுள்ளதாக சுகாதார ஊழியர்கள் கருதுகின்றனர். சாதாரண மக்கள் மத்தியில் தொற்று பரவுவதை தடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதற்குப் பதிலாக முதலீட்டு வலயத்தில் உற்பத்தி நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து மேற்கொள்வதற்கே வர்த்தக நிறுவனங்கள் முன்னுரிமையளிப்பதைப் பார்க்கும் போது நிறுவன ஊழியரகளினதும் பிரதேச மக்களினதும் சுகாதாரப் பாதுகாப்பை விடுத்து வியாபாரிகளின் இலாபத்தை பாதுகாப்பதில் அரசாங்கம் கவனம் செலுத்துவது தெரிகிறது.

 
Related News